Oversette

Generelle leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser fra 01.01.2021

 • 1
  Generelt - Omfang

(1) Våre salgsvilkår gjelder utelukkende; Vi anerkjenner ikke noen betingelser for kunden som motsier eller avviker fra våre salgsbetingelser, med mindre vi uttrykkelig har samtykket til deres gyldighet skriftlig. Våre salgsvilkår gjelder også dersom vi ubetinget utfører ved levering til kunden med kjennskap til motstridende eller avvikende vilkår og betingelser for kunden.

(2) Alle avtaler som er gjort mellom oss og kunden med det formål å utføre denne kontrakten er nedfelt skriftlig i denne kontrakten.

(3) Levering av maskiner og utstyr vil kun følge med bruksanvisning dersom vi har det. Før tilkobling og idriftsettelse forplikter kunden seg til å sørge for at instruksjonene er tilgjengelig og sørge for at instruksjonene følges.

(4) Våre salgsvilkår gjelder kun for entreprenører i henhold til paragraf 310, paragraf 1 i den tyske sivilloven (BGB).

(5) Alle avtaler som inngås mellom oss og kunden med det formål å utføre denne kontrakten er nedfelt skriftlig i denne kontrakten.

 

 • 2
  Tilbud - tilbudsdokumenter
 • Hvis bestillingen kvalifiserer som et tilbud i henhold til § 145 BGB, kan vi godta det innen 2 uker.
 • Vi forbeholder oss eiendoms- og opphavsrett til bilder, tegninger, beregninger og andre dokumenter. Dette gjelder også skriftlige dokumenter som er betegnet som "konfidensielle". Før de sendes videre til tredjeparter, krever kunden vårt uttrykkelige skriftlige samtykke.

 

 • 3
  Priser - betalingsbetingelser
 • Med mindre annet er angitt i ordrebekreftelsen, gjelder prisene våre "fra fabrikk" - inkludert lasting på fabrikk - eksklusiv emballasje; dette vil bli fakturert separat.
 • MVA er ikke inkludert i våre priser; den vises separat på fakturaen til den lovbestemte satsen den dagen fakturaen utstedes.
 • Fradrag av rabatt krever særskilt skriftlig avtale.
 • Med mindre annet er angitt i ordrebekreftelsen, forfaller kjøpesummen netto (uten fradrag) innen 30 dager fra fakturadato. Rettsreglene om konsekvenser av betalingsmislighold gjelder.
 • Kunden har kun rett til motregning dersom hans motkrav er rettslig fastslått, er ubestridte eller er anerkjent av oss. Han har også fullmakt til å utøve tilbakeholdsrett i den grad hans motkrav bygger på samme avtaleforhold.

 

 • 4
  leveringstid
 • Starten på leveringstiden spesifisert av oss forutsetter avklaring av alle tekniske spørsmål.
 • Overholdelse av vår leveringsforpliktelse krever også rettidig og forsvarlig oppfyllelse av kundens forpliktelse. Unntaket for den uoppfylte kontrakten forblir reservert.
 • Dersom kunden er i mislighold med aksept eller hvis han bryter andre forpliktelser til å medvirke, har vi rett til å kreve erstatning for den skade vi pådrar oss i denne forbindelse, inkludert eventuelle tilleggsutgifter. Vi forbeholder oss retten til å fremsette ytterligere krav.
 • Hvis kravene i paragraf (3) er oppfylt, overføres risikoen for utilsiktet tap eller utilsiktet forringelse av den kjøpte varen til kunden på det tidspunktet kunden misligholder aksept eller mislighold.
 • Vi er ansvarlige i henhold til lovbestemmelsene i den grad den underliggende kjøpekontrakten er en fast avtale i henhold til § 286 (2) nr. 4 BGB eller § 376 HGB. Vi er også ansvarlig i henhold til lovens bestemmelser dersom kunden som følge av en leveringsforsinkelse som vi er ansvarlig for har rett til å gjøre gjeldende at hans interesse i den videre oppfyllelse av kontrakten er opphørt.
 • Vi er også ansvarlige i henhold til lovens bestemmelser dersom leveringsforsinkelsen skyldes et forsettlig eller grovt uaktsomt kontraktsbrudd som vi er ansvarlige for; Enhver feil fra våre representanter eller stedfortredende agenter kan tilskrives oss. Dersom leveringskontrakten ikke er basert på et forsettlig kontraktsbrudd som vi er ansvarlige for, er vårt erstatningsansvar begrenset til påregnelig, typisk oppstått skade.
 • Vi er også ansvarlige i henhold til lovbestemmelsene i den utstrekning leveringsforsinkelsen som vi er ansvarlig for, er basert på skyldig brudd på en vesentlig kontraktsmessig forpliktelse; i dette tilfellet er imidlertid erstatningsansvaret begrenset til påregnelig, typisk oppstått skade.
 • I tillegg er vi ved leveringsforsinkelser ansvarlige for hver hele ukes forsinkelse innenfor rammen av en fast forsinkelseserstatning på 0,5 % av leveringsverdien, dog ikke mer enn 3 % av leveringsverdien. .
 • Ytterligere juridiske krav og rettigheter til kunden er forbeholdt.

 

 • 5
  Overgang av risiko - emballasjekostnader

(1) Med mindre annet er angitt i ordrebekreftelsen, er levering "ex works" avtalt.

(2) Transport og all annen emballasje i henhold til emballasjeforskriften tas ikke tilbake; paller er unntatt. Kunden plikter å disponere emballasjen for egen regning.

(3) Dersom kunden ønsker det, dekker vi leveransen med transportforsikring; kostnadene som påløper i denne forbindelse bæres av kunden.

 

 • 6
  Ansvar for mangler
 • Krav om mangler fra kjøpers side forutsetter at kjøperen har overholdt sine inspeksjons- og reklamasjonsplikter i henhold til § 377 i den tyske handelsloven (HGB).
 • Dersom det er en mangel ved den kjøpte varen, har kunden etter eget valg krav på tilleggsytelse i form av utbedring av mangelen eller levering av ny mangelfri vare. Ved fjerning av mangler er vi forpliktet til å bære alle utgifter som er nødvendige for å fjerne mangelen, spesielt transport-, reise-, arbeids- og materialkostnader, så langt disse ikke økes ved at det kjøpte varen ble flyttet til et annet sted enn fremføringsstedet.
 • Dersom tilleggsytelsen uteblir, har kunden rett til etter eget valg å trekke seg fra kontrakten eller kreve prisavslag.
 • Vi er ansvarlige i henhold til lovbestemmelsene i den grad kunden gjør krav på erstatning basert på forsett eller grov uaktsomhet, inkludert forsett eller grov uaktsomhet fra våre representanter eller stedfortredende agenter. Med mindre vi blir anklaget for forsettlig brudd på kontrakten, er erstatningsansvaret begrenset til den forutsigbare, typisk oppståtte skaden. I tillegg er vi ikke ansvarlige for skader forårsaket av lett uaktsomhet på grunn av en mangel ved kjøpsobjektet eller arbeidet.
 • Vi er ansvarlige i henhold til lovbestemmelsene hvis vi på en censuriøs måte bryter en vesentlig kontraktsmessig forpliktelse; i dette tilfellet er imidlertid erstatningsansvaret begrenset til påregnelig, typisk oppstått skade.
 • Ansvar for straffbar skade på liv, lem eller helse forblir upåvirket; dette gjelder også obligatorisk ansvar etter produktansvarsloven.
 • Med mindre annet er regulert ovenfor, er ansvar utelukket.
 • Uavhengig av dette er vi imidlertid ansvarlige overfor kunden i den grad våre eksisterende forsikringer gir erstatning.
 • Foreldelsesfristen for mangelskrav er 12 måneder, regnet fra risikoens overgang.
 • Foreldelsesfristen ved leveringsregress i henhold til §§ 478, 479 BGB forblir upåvirket; det er fem år fra levering av den defekte varen.

 

 • 7

Felles ansvar

 • Ethvert ytterligere erstatningsansvar enn fastsatt i § 6 - uavhengig av den rettslige karakteren av det fremsatte krav - er utelukket. Dette gjelder spesielt for erstatningskrav som oppstår på grunn av uaktsomhet ved kontraktsinngåelse, på grunn av andre pliktbrudd eller på grunn av erstatningskrav for eiendomsskade i henhold til § 823 i den tyske sivilloven (BGB).
 • Så langt erstatningsansvaret overfor oss er utelukket eller begrenset, gjelder dette også med hensyn til det personlige erstatningsansvaret til våre ansatte, arbeidere, ansatte, representanter og stedfortreder.

 

 • 8
  Sikring av eiendomsforbehold
 • Vi forbeholder oss eiendomsretten til den kjøpte varen inntil alle betalinger fra leveringskontrakten er mottatt. Ved kontraktsbrudd fra kundens side, spesielt ved betalingsmislighold, har vi rett til å ta tilbake den kjøpte varen. Tilbaketakelse av den kjøpte varen utgjør ikke en tilbaketrekning fra kontrakten, med mindre vi uttrykkelig har sagt dette skriftlig. Hvis vi beslaglegger den kjøpte varen, trekker vi oss alltid fra kontrakten. Etter å ha tatt tilbake den kjøpte gjenstanden, har vi fullmakt til å disponere den, inntektene fra salget skal motregnes mot kjøperens forpliktelser - fratrukket rimelige avhendingskostnader.
 • Kunden er forpliktet til å behandle den kjøpte varen med forsiktighet; spesielt er han forpliktet til å forsikre dem tilstrekkelig til gjenanskaffelsesverdi for egen regning mot skade forårsaket av brann, vann og tyveri. Ved behov for vedlikeholds- og inspeksjonsarbeid, må kunden utføre dette i god tid for egen regning.
 • I tilfelle beslag eller andre inngrep fra tredjeparter, må kunden varsle oss umiddelbart skriftlig slik at vi kan ta rettslige skritt i samsvar med paragraf 771 i den tyske sivilprosessloven (ZPO). Hvis tredjeparten ikke er i stand til å dekke oss for de rettslige og utenrettslige kostnadene ved et søksmål i henhold til paragraf 771 i den tyske sivilprosessloven, er kunden ansvarlig for tapet vi pådrar oss.
 • Kunden har rett til å videreselge den kjøpte varen i den ordinære virksomheten; Imidlertid tildeler han oss allerede nå alle krav på beløpet til det endelige fakturabeløpet (inkludert mva) av våre krav som oppstår ved videresalg til hans kunder eller tredjeparter, uavhengig av om den kjøpte varen ble videresolgt uten eller etter behandling er . Kunden forblir autorisert til å inndrive dette kravet også etter oppdraget. Vår myndighet til å inndrive selve kravet forblir upåvirket. Vi forplikter oss imidlertid til ikke å inndrive kravet så lenge kunden oppfyller sine betalingsforpliktelser fra det mottatte provenyet, ikke er i betalingsmislighold og spesielt ikke har begjært konkurs, akkord eller insolvensbehandling eller betalinger er suspendert . Dersom dette er tilfellet, kan vi imidlertid kreve at kunden informerer oss om de overordnede kravene og deres debitorer, gir alle opplysninger som kreves for inkasso, utleverer tilhørende dokumenter og varsler debitorene (tredjeparter) om oppdraget.
 • Behandlingen eller transformasjonen av den kjøpte varen av kunden utføres alltid for oss. Hvis den kjøpte varen behandles med andre varer som ikke tilhører oss, overtar vi medeierskap til den nye varen i forholdet mellom verdien av den kjøpte varen (endelig fakturabeløp inkl. mva) og de andre behandlede varene på behandlingstidspunkt. Det samme gjelder for varen som er opprettet ved behandling som for den kjøpte varen levert med forbehold.
 • Hvis den kjøpte varen er uatskillelig blandet med andre varer som ikke tilhører oss, overtar vi medeie av den nye varen i forholdet mellom verdien av den kjøpte varen (endelig fakturabeløp inkl. mva) og de andre blandede varene kl. tidspunktet for blanding. Dersom sammenblandingen skjer på en slik måte at kjøpers ting er å anse som hovedgjenstand, avtales det at kjøper overdrar forholdsmessig sameie til oss. Kunden skal beholde ene- eller felleseie for oss.
 • Kunden overdrar oss også de krav til sikring av våre krav mot ham som oppstår mot tredjemann gjennom den kjøpte gjenstandens tilknytning til en eiendom.
 • Vi forplikter oss til å frigi verdipapirene som vi har krav på på forespørsel fra kunden i den grad realisasjonsverdien av våre verdipapirer overstiger kravene som skal sikres med mer enn 10 %; valget av verdipapirene som skal frigis er vårt ansvar.

 

 • 9
  Levering og montering på kundens anlegg
 • Kunden må dekke utgifter til monteringslønn og godtgjørelsessatser. Dette gjelder også overtid, arbeid på søndager og helligdager. Reisetid og ventetid teller som arbeidstid. Kostnadene for ut- og hjemreise betales av kunden.
 • Arbeidet som er klargjort for montering skal være ferdig når monteringen starter. Monteringsarbeidet skal kunne foregå uhindret.
 • På forespørsel vil kjøperen yte bistand til montering, lossing og transport av leveringsgjenstanden til installasjonsstedet for egen regning og sørge for nødvendig utstyr for installasjon og materialer som kreves for igangkjøring. Levering av assistenter og apparater til montering, reparasjoner og inspeksjoner skjer etter behov på kundens eget ansvar. Brauner Recyclingtech GmbH's ansvar for assistentene levert av kunden er utelukket.
 • Nærmere detaljer om godtgjørelse, ansvar etc. avtales særskilt for hver utplassering av montører.
 • Vilkårene for utførelse av monteringer, reparasjoner og inspeksjoner gjelder også for gratis tjenester og for arbeider innenfor garantiens rammer.

 

 • 10
  Jurisdiksjonssted - sted for opptreden
 • Hvis kunden er en kjøpmann, er vårt forretningssted jurisdiksjonsstedet; Vi har imidlertid også rett til å saksøke kunden ved hans lokale domstol.
 • Loven i Forbundsrepublikken Tyskland; gyldigheten av FNs kjøpslov er utelukket.
 • Med mindre annet er angitt i ordrebekreftelsen, er vårt forretningssted ytelsesstedet.

 

 • 11
  Krenkelsesklausul

(1) Skulle en bestemmelse i disse betingelsene være ineffektiv eller ufullstendig, skal dette ikke påvirke effektiviteten til resten. Den ineffektive eller ufullstendige betingelsen skal omtolkes og/eller suppleres på en slik måte at formålet med den oppnås så langt det er mulig.

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Noen av dem er viktige for driften av nettstedet, mens andre hjelper oss med å forbedre dette nettstedet og brukeropplevelsen (sporingskapsler). Du kan selv bestemme om du vil tillate informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at hvis du avslår søknaden din, er det mulig at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.