Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden vanaf 01.01.2021/XNUMX/XNUMX

 • 1
  Algemeen - Toepassingsgebied

(1) Onze verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing; Wij erkennen geen voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing indien wij bij levering aan de klant onvoorwaardelijk uitvoering geven met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant.

(2) Alle afspraken tussen ons en de klant voor de uitvoering van dit contract worden schriftelijk vastgelegd in dit contract.

(3) De levering van machines en apparaten gaat alleen vergezeld van een gebruiksaanwijzing als wij deze hebben. Alvorens aan te sluiten en in gebruik te nemen, verbindt de klant zich ertoe ervoor te zorgen dat de instructies beschikbaar zijn en ervoor te zorgen dat de instructies worden opgevolgd.

(4) Onze verkoopvoorwaarden gelden alleen voor ondernemers in de zin van 310, lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

(5) Alle overeenkomsten die tussen ons en de klant worden gesloten met het oog op de uitvoering van dit contract, worden schriftelijk vastgelegd in dit contract.

 

 • 2
  Aanbieding - aanbiedingsdocumenten
 • Als de bestelling in overeenstemming met Section 145 BGB kwalificeert als een aanbieding, kunnen we deze binnen 2 weken accepteren.
 • Wij behouden ons eigendoms- en auteursrechten voor op afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere documenten. Dit geldt ook voor schriftelijke stukken die als “vertrouwelijk” zijn aangemerkt. Alvorens ze aan derden door te geven, heeft de klant onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig.

 

 • 3
  Prijzen - betalingsvoorwaarden
 • Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, gelden onze prijzen “af fabriek” - inclusief belading in de fabriek - exclusief verpakking; dit wordt apart in rekening gebracht.
 • BTW is niet inbegrepen in onze prijzen; het wordt afzonderlijk op de factuur vermeld tegen het wettelijk tarief op de dag van uitgifte.
 • Voor aftrek van korting is een speciale schriftelijke overeenkomst vereist.
 • Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, dient de koopprijs netto (zonder aftrek) te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. De wettelijke regels omtrent de gevolgen van wanbetaling zijn van toepassing.
 • De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Hij is ook bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 

 • 4
  Levertijd
 • De aanvang van de door ons opgegeven levertijd veronderstelt de opheldering van alle technische vragen.
 • Het nakomen van onze leveringsverplichting vereist ook de tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichting van de klant. De uitzondering van het onvervulde contract blijft voorbehouden.
 • Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding of indien hij verwijtbaar andere medewerkingsverplichtingen schendt, zijn wij gerechtigd vergoeding te vorderen van de schade die wij in dit verband lijden, met inbegrip van eventuele bijkomende kosten. We behouden ons het recht voor om verdere claims te maken.
 • Indien aan de vereisten van lid (3) is voldaan, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de gekochte zaak over op de klant op het moment dat de klant in gebreke is met de acceptatie of in gebreke blijft.
 • Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, voor zover het onderliggende koopcontract een vaste overeenkomst is in de zin van 286 (2) nr. 4 BGB of Section 376 HGB. Wij zijn volgens de wettelijke bepalingen ook aansprakelijk indien de klant als gevolg van een vertraging in de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn, het recht heeft te doen gelden dat zijn belang bij de verdere nakoming van de overeenkomst is komen te vervallen.
 • Wij zijn ook aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als de vertraging in de levering te wijten is aan een opzettelijke of grove nalatige contractbreuk waarvoor wij verantwoordelijk zijn; Elke fout van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is aan ons te wijten. Als het leveringscontract niet gebaseerd is op een opzettelijke contractbreuk waarvoor wij verantwoordelijk zijn, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
 • Wij zijn ook aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor zover de vertraging in de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn gebaseerd is op de verwijtbare schending van een essentiële contractuele verplichting; in dit geval is de aansprakelijkheid voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
 • Bovendien zijn wij in geval van vertraging in de levering aansprakelijk voor elke volle week vertraging in het kader van een forfaitaire vergoeding voor vertraging van 0,5% van de leveringswaarde, maar niet meer dan 3% van de leveringswaarde .
 • Verdere rechtsvorderingen en rechten van de klant zijn voorbehouden.

 

 • 5
  Risico-overdracht - verpakkingskosten

(1) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, wordt levering “af fabriek” overeengekomen.

(2) Transport en alle overige emballage conform de emballagevoorschriften worden niet teruggenomen; pallets zijn uitgesloten. De klant is verplicht de emballage op eigen kosten af ​​te voeren.

(3) Indien de klant dit wenst, dekken wij de levering met een transportverzekering; de daarbij gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant.

 

 • 6
  Aansprakelijkheid voor gebreken
 • Claims wegens gebreken van de koper veronderstellen dat de koper zijn inspectie- en klachtverplichtingen volgens Section 377 van het Duitse handelswetboek (HGB) correct heeft nagekomen.
 • Indien er sprake is van een gebrek aan het gekochte artikel, heeft de klant naar zijn keuze recht op aanvullende prestatie in de vorm van het verhelpen van het gebrek of het leveren van een nieuw, defectvrij artikel. In het geval van het verhelpen van gebreken zijn wij verplicht alle kosten te dragen die nodig zijn om het gebrek te verhelpen, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet worden verhoogd door het feit dat het gekochte artikel werd naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering gebracht.
 • Als de aanvullende prestatie mislukt, heeft de klant het recht om, naar eigen keuze, het contract te ontbinden of een prijsverlaging te eisen.
 • Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor zover de klant aanspraken op schadevergoeding claimt op basis van opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Tenzij wij worden beschuldigd van opzettelijke contractbreuk, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan ​​door lichte nalatigheid als gevolg van een gebrek aan het koop- of werkobject.
 • Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen indien wij verwijtbaar een wezenlijke contractuele verplichting schenden; in dit geval is de aansprakelijkheid voor schade echter beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
 • Aansprakelijkheid voor toerekenbare schade aan leven, ledematen of gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid op grond van de Wet productaansprakelijkheid.
 • Tenzij hierboven anders geregeld, is aansprakelijkheid uitgesloten.
 • Los daarvan zijn wij echter aansprakelijk jegens de klant voor zover onze bestaande verzekeringen in vervanging voorzien.
 • De verjaringstermijn voor claims wegens gebreken is 12 maanden, gerekend vanaf de risico-overdracht.
 • De verjaringstermijn in het geval van een leveringsregres volgens §§ 478, 479 BGB blijft onaangetast; het is vijf jaar vanaf de levering van het defecte artikel.

 

 • 7

gezamenlijke aansprakelijkheid

 • Elke verdere aansprakelijkheid voor schade dan voorzien in § 6 - ongeacht de juridische aard van de ingediende claim - is uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor schadeclaims die voortvloeien uit nalatigheid bij het sluiten van het contract, wegens ander plichtsverzuim of wegens onrechtmatige aanspraken op vergoeding van materiële schade volgens 823 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).
 • Voor zover de aansprakelijkheid voor schade jegens ons is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze werknemers, werknemers, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

 

 • 8
  Waarborgen van eigendomsvoorbehoud
 • We behouden ons de eigendom van het gekochte artikel voor totdat alle betalingen uit het leveringscontract zijn ontvangen. In geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder in geval van wanbetaling, hebben wij het recht om het gekochte artikel terug te nemen. Het terugnemen van het gekochte artikel houdt geen terugtrekking uit de overeenkomst in, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben vermeld. Als we beslag leggen op het gekochte artikel, trekken we ons altijd terug uit het contract. Na terugname van het gekochte zijn wij bevoegd om het te vervreemden; de opbrengst van de verkoop moet worden verrekend met de verplichtingen van de koper - verminderd met redelijke verwijderingskosten.
 • De klant is verplicht het gekochte goed met zorg te behandelen; in het bijzonder is hij verplicht deze op eigen kosten afdoende tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen schade door brand, water en diefstal. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de klant deze op eigen kosten tijdig uit te voeren.
 • Bij inbeslagnames of andere tussenkomsten van derden moet de klant ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen, zodat wij gerechtelijke stappen kunnen ondernemen in overeenstemming met Section 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO). Als de derde partij ons niet kan vergoeden voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtszaak in overeenstemming met Section 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is de klant aansprakelijk voor de schade die wij lijden.
 • De klant heeft het recht om het gekochte artikel in de normale gang van zaken door te verkopen; Hij cedeert nu echter al aan ons alle vorderingen ter hoogte van het uiteindelijke factuurbedrag (inclusief btw) van onze vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop aan zijn klanten of derden, ongeacht of het gekochte artikel zonder of na verwerking is doorverkocht. . De klant blijft ook na de overdracht bevoegd om deze vordering te innen. Onze bevoegdheid om de claim zelf te innen blijft onaangetast. Wij verbinden ons er echter toe de vordering niet te incasseren zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet in gebreke is met betalen en in het bijzonder geen faillissement, akkoord- of insolventieprocedure heeft aangevraagd of betalingen zijn opgeschort . Als dit het geval is, kunnen we echter eisen dat de klant ons op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle voor de inning benodigde informatie verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht.
 • De verwerking of transformatie van het gekochte artikel door de klant wordt altijd voor ons uitgevoerd. Indien de gekochte zaak wordt verwerkt met andere zaken die niet van ons zijn, verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de gekochte zaak (eindfactuurbedrag inclusief btw) tot de overige verwerkte zaken op de tijd van verwerking. Hetzelfde geldt voor het artikel dat door verwerking is ontstaan ​​als voor het gekochte artikel dat onder voorbehoud wordt geleverd.
 • Indien de gekochte zaak onlosmakelijk is vermengd met andere zaken die niet van ons zijn, verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de gekochte zaak (eindfactuurbedrag inclusief btw) tot de overige gemengde zaken tegen het moment van mengen. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de koper als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt overeengekomen dat de koper naar evenredigheid mede-eigendom aan ons overdraagt. De klant behoudt de enige of mede-eigendom voor ons.
 • De klant cedeert ook aan ons de vorderingen tot zekerheid van onze vorderingen jegens hem die ontstaan ​​​​tegen een derde partij door de verbinding van het gekochte goed met een eigendom.
 • Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te verzekeren vorderingen met meer dan 10% overschrijdt; de keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij ons.

 

 • 9
  Levering en montage in de fabriek van de klant
 • De klant moet de kosten voor montagelonen en toeslagtarieven vergoeden. Dit geldt ook voor overwerk, werken op zon- en feestdagen. Reistijd en wachttijd tellen mee als werktijd. De kosten voor de heen- en terugreis zijn voor rekening van de klant.
 • Het werk dat voor montage is voorbereid, moet worden voltooid wanneer de montage begint. De montagewerkzaamheden moeten ongehinderd kunnen plaatsvinden.
 • Op verzoek zal de koper op eigen kosten assistentie verlenen bij de montage, het lossen en het transport van het leveringsitem naar de installatieplaats en de benodigde apparatuur voor de installatie en de benodigde materialen voor de inbedrijfstelling ter beschikking stellen. Het ter beschikking stellen van assistenten en apparaten voor montage, reparatie en inspectie geschiedt naar behoefte op eigen verantwoordelijkheid van de klant. De aansprakelijkheid van Brauner Recyclingtech GmbH voor de door de klant geleverde assistenten is uitgesloten.
 • Nadere details over beloning, aansprakelijkheid etc. worden per inzet van monteurs afzonderlijk overeengekomen.
 • De voorwaarden voor het uitvoeren van montages, reparaties en keuringen gelden ook voor gratis diensten en voor werkzaamheden in het kader van de garantie.

 

 • 10
  Plaats van jurisdictie - plaats van uitvoering
 • Als de klant een handelaar is, is onze vestigingsplaats de bevoegde rechtbank; we hebben echter ook het recht om de klant voor zijn lokale rechtbank te dagvaarden.
 • De wet van de Bondsrepubliek Duitsland; de geldigheid van het VN-kooprecht is uitgesloten.
 • Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is onze vestigingsplaats de plaats van uitvoering.

 

 • 11
  Splitsbaarheidsclausule

(1) Indien een bepaling van deze voorwaarden niet effectief of onvolledig is, heeft dit geen invloed op de werking van de rest. De ineffectieve of onvolledige voorwaarde dient zodanig te worden geherinterpreteerd en/of aangevuld dat het ermee nagestreefde doel zoveel mogelijk wordt bereikt.

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze website en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan. Houd er rekening mee dat als u uw aanvraag afwijst, mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.