I ri Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (BE GDPR)

1. Privatësia në një shikim

 

Informacion i pergjithshem:

Shënimet e mëposhtme japin një pasqyrë të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni faqen tonë të internetit. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat që identifikojnë personalisht. Informata të hollësishme mbi temën e mbrojtjes së të dhënave mund të gjenden në politikat tona të privatësisë të listuara në këtë tekst.

Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe interneti?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe interneti kryhet nga operatori i faqes së internetit. Detajet e tij të kontaktit mund të gjenden në shtypin e kësaj faqe interneti.

Si i mbledhim të dhënat tuaja?

Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen kur na i jepni ato. Këto mund të jenë, për shembull, të dhëna që futni në një formular kontakti. Të dhënat e tjera regjistrohen automatikisht nga sistemet tona të TI-së kur vizitoni faqen e internetit. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. shfletuesi i internetit, sistemi operativ ose koha e shikimit të faqes). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në faqen tonë të internetit.

Çfarë përdorim për të dhënat tuaja?

Një pjesë e të dhënave mblidhet për të siguruar një ofrim të përsosur të faqes së internetit. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen tuaj të përdoruesit.

Cilat të drejta keni në lidhje me të dhënat tuaja?

Në çdo kohë, ju keni të drejtë të merrni informacion falas në lidhje me origjinën, marrësit dhe qëllimin e të dhënave personale të ruajtura. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin, bllokimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Për këtë qëllim, si dhe për pyetje të mëtejshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në shtyp. Për më tepër, ju keni të drejtën e apelimit tek autoriteti kompetent mbikëqyrës.

Mjetet e analizës dhe mjetet e palëve të treta

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, sjellja juaj e surfimit mund të vlerësohet statistikisht. Kjo bëhet kryesisht me cookies dhe të ashtuquajturat programe analize. Sjellja juaj në surf zakonisht analizohet në mënyrë anonime; Sjellja e sërfit nuk mund të gjurmohet tek ju. Ju mund ta kundërshtoni këtë analizë ose ta parandaloni atë duke mos përdorur mjete të caktuara. Ju mund të gjeni detaje për këtë në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave nën titullin "Modulet e palëve të treta dhe mjetet e analizës". Ju mund të kundërshtoni këtë analizë. Ne do t'ju informojmë për mundësitë e kundërshtimit në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

 

 

2. Informacione të përgjithshme dhe informacione të detyrueshme

 

Mbrojtja e të dhënave:

Operatorët e kësaj faqeje interneti e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. Kur përdorni këtë faqe interneti, mblidhen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon se cilat të dhëna mbledhim dhe për çfarë i përdorim ato. Ai gjithashtu shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi bëhet kjo. Ne dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave përmes internetit (p.sh. kur komunikohet me e-mail) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër aksesit nga palët e treta nuk është e mundur.

E drejta e ankesës tek autoriteti kompetent mbikëqyrës

Në rastin e shkeljeve të ligjit për mbrojtjen e të dhënave, personi në fjalë ka të drejtën e ankesës tek autoriteti mbikëqyrës kompetent. Autoriteti kompetent mbikëqyrës për çështjet e mbrojtjes së të dhënave është zyrtari i shtetit për mbrojtjen e të dhënave të shtetit federal në të cilin është themeluar kompania jonë. Një listë e zyrtarëve të mbrojtjes së të dhënave dhe detajet e tyre të kontaktit mund të gjenden në lidhjen e mëposhtme: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Ju keni informacionin e duhur ne automatikisht proces i bazuar në pëlqimin tuaj ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate të bërë itemizing vetë ose një pale të tretë në një standarde, formati makinë-lexueshëm. Nëse keni nevojë për transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave tek një person tjetër përgjegjës, kjo do të bëhet vetëm në masën teknikisht të realizueshme.

Informacion, bllokim, fshirje

Ju keni të drejtë të informoni falas për të dhënat tuaja të ruajtura personale, origjinën dhe marrësit e tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, të drejtën për korrigjimin, bllokimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Për informacion të mëtejshëm mbi të dhënat personale ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në shtyp.

 

 

3. Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

 

Cookies:

Disa nga faqet e internetit përdorin të ashtuquajturat cookie. Cookies nuk e dëmtojnë kompjuterin tuaj dhe nuk përmbajnë viruse. Cookies shërbejnë për ta bërë ofertën tonë më miqësore, më efektive dhe më të sigurt. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe ruhen nga shfletuesi juaj. Shumica e cookies që përdorim janë të ashtuquajturat "cookie sesioni". Ato fshihen automatikisht pas vizitës suaj. Kuki të tjera mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj derisa t'i fshini ato. Këto cookie na mundësojnë të njohim shfletuesin tuaj herën tjetër që ta vizitoni. Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar për vendosjen e skedarëve të personalizimit dhe të lejoni skedarët e skedarëve vetëm në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi, dhe të aktivizoni fshirjen automatike të skedarëve të personalizimit kur mbyllni shfletuesin. Nëse cookie-t çaktivizohen, funksionaliteti i kësaj faqe interneti mund të kufizohet.

Cookies se zbatimi i procesit të komunikimit elektronik ose për të siguruar karakteristika të caktuara të dëshirueshme ju (p.sh. funksioni karrocat) janë të nevojshme për të jetë i bazuar në artin. 6 para. 1 lit. f DSGVO ruajtur. Operatori i internetit ka një interes të ligjshëm në ruajtjen e cookie-ve për ofrimin e shërbimeve teknike pa gabime dhe optimizëm. Nëse biskota të tjera (p.sh. biskota për analizën e sjelljes tënde të surfing) ruhen, ato do të trajtohen ndaras në këtë politikë të privatësisë.

fotografi server log

Ofruesi i faqeve mbledh automatikisht dhe ruan informacionin në të ashtuquajturat skedarë logesh serveresh, të cilat shfletuesi juaj na transmeton automatikisht. Këto janë:

  • Lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit
  • Sistemi i operimit të përdorura
  • referrer URL
  • Host emrin e qasjes kompjuter
  • Koha e kërkesës server
  • IP adresa

Këto të dhëna nuk do të bashkohen me burime të tjera të dhënash. Baza për përpunimin e të dhënave është neni 6 (1) (b) GDPR, i cili lejon që të dhënat të përpunohen për të përmbushur një kontratë ose për të ndërmarrë hapa përpara lidhjes së një kontrate.

kontakt

Nëse na dërgoni pyetje duke përdorur formularin e kontaktit, të dhënat tuaja nga formulari i kërkesës, duke përfshirë detajet e kontaktit që keni dhënë atje, do të ruhen nga ne për qëllime të përpunimit të kërkesës dhe në rast të pyetjeve vijuese. Ne nuk i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj. Përpunimi i të dhënave të futura në formularin e kontaktit bëhet ekskluzivisht në bazë të pëlqimit tuaj (Neni 6 Para. 1 lit. a GDPR). Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë. Një e-mail joformal për ne është i mjaftueshëm. Ligjshmëria e operacioneve të përpunimit të të dhënave të kryera përpara revokimit mbetet e paprekur nga revokimi.

Të dhënat që hyjnë në kontakt do të mbetet me ne deri sa ju na kërkoni të fshini, të tërhequr pëlqimin tuaj për ruajtje ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave është lënë jashtë (p.sh. pas përfundimit të përpunimit kërkesën tuaj). Dispozitat e detyrueshme ligjore - sidomos periudhat e mbajtjes - mbeten të paprekura.

 

 

4. Plugins dhe mjetet

 

Shkronjat e Uebit të Google:

Kjo faqe përdor të ashtuquajturat shkronja ueb, të cilat ofrohen nga Google, për shfaqjen uniforme të shkronjave. Kur thirrni një faqe, shfletuesi juaj ngarkon fontet e kërkuara të uebit në cache të shfletuesit tuaj në mënyrë që të shfaqë tekstet dhe fontet në mënyrë korrekte. Për këtë qëllim, shfletuesi që po përdorni duhet të lidhet me serverët e Google. Kjo i jep Google njohuri se uebfaqja jonë është aksesuar përmes adresës suaj IP. Përdorimi i Google Web Fonts bëhet në interes të një prezantimi uniform dhe tërheqës të ofertave tona në internet. Ky përfaqëson një interes legjitim brenda kuptimit të Nenit 6 Paragrafi 1 lit.f GDPR.

Nëse shfletuesi juaj nuk mbështet shkronjat e internetit, një font i paracaktuar do të përdoret nga kompjuteri juaj.

Për më shumë informacion rreth Fonts Web Web, shikoni https://developers.google.com/fonts/faq dhe në politikat e privatësisë së Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ky sajt përdor shërbimin e hartave të Google Maps nëpërmjet një API. Ofruesi është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Për të përdorur funksionet e Google Maps, është e nevojshme të ruani adresën tuaj IP. Ky informacion zakonisht transmetohet dhe ruhet nga Google në serverët në Shtetet e Bashkuara. Ofruesi i kësaj faqeje nuk ka asnjë ndikim në këtë transferim të të dhënave.

Përdorimi i Google Maps është në interes të një prezantimi tërheqës të ofertave tona në internet dhe një gjetje të lehtë të vendeve që kemi treguar në faqen e internetit. Ky përfaqëson një interes legjitim sipas kuptimit të Nenit 6 Paragrafi 1 pika f GDPR. Mund të gjeni më shumë informacion mbi trajtimin e të dhënave të përdoruesit në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

YouTube:

Faqja jonë e internetit përdor shtojca nga YouTube, të operuara nga Google. Operatori i faqes në internet është YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Nëse vizitoni një nga faqet tona të pajisura me një plug-in YouTube, do të krijohet një lidhje me serverët e YouTube. Serveri i YouTube informohet se cilat nga faqet tona keni vizituar. Nëse jeni identifikuar në llogarinë tuaj në YouTube, ju mundësoni YouTube të caktojë sjelljen tuaj të surfimit drejtpërdrejt në profilin tuaj personal. Ju mund ta parandaloni këtë duke dalë nga llogaria juaj në YouTube. YouTube përdoret në interes të një prezantimi tërheqës të ofertave tona në internet. Ky përfaqëson një interes legjitim sipas kuptimit të Nenit 6 Paragrafi 1 pika. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Kriptimi SSL ose TLS:

Për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes konfidenciale, të tilla si porositë ose pyetjet që na dërgoni si operatori i faqes në internet, kjo faqe përdor një SSL ose. Kriptimi TLS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga fakti se linja e adresës së shfletuesit ndryshon nga "http: //" në "https: //" dhe nga simboli i kyçjes në linjën e shfletuesit tuaj. Nëse aktivizohet kriptimi SSL ose TLS, të dhënat që ju na transmetoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

Ne përdorim cookies në faqen tonë të internetit. Disa prej tyre janë thelbësore për funksionimin e faqes, ndërsa të tjerat na ndihmojnë të përmirësojmë këtë faqe interneti dhe përvojën e përdoruesit (cookies ndjekëse). Ju mund të vendosni vetë nëse dëshironi të lejoni cookie-t. Ju lutemi vini re se nëse refuzoni aplikimin tuaj, jo të gjitha funksionet e faqes në internet mund të jenë të disponueshme.