Prevedi

Splošni pogoji dostave

Splošni pogoji dostave od 01.01.2021

 • 1
  Splošno - Obseg

(1) Veljajo izključno naši prodajni pogoji; Ne priznavamo nobenih kupčevih pogojev, ki so v nasprotju ali odstopajo od naših prodajnih pogojev, razen če se z njihovo veljavnostjo izrecno pisno strinjamo. Naši prodajni pogoji veljajo tudi, če ob dostavi stranki brezpogojno izvršimo ob poznavanju nasprotujočih si ali odstopajočih pogojev stranke.

(2) Vsi dogovori, sklenjeni med nami in stranko za namen izvajanja te pogodbe, so v tej pogodbi navedeni pisno.

(3) Dobava strojev in opreme bo priložena le navodilom za uporabo, če jih imamo. Stranka se pred priključitvijo in zagonom zavezuje, da bo zagotovila dostopnost navodil in spoštovanje navodil.

(4) Naši prodajni pogoji veljajo samo za podjetnike v smislu 310. odstavka 1. člena nemškega civilnega zakonika (BGB).

(5) Vsi dogovori, ki se sklenejo med nami in stranko za namen izvajanja te pogodbe, so v tej pogodbi pisno določeni.

 

 • 2
  Ponudba - ponudbeni dokumenti
 • Če se naročilo šteje za ponudbo v skladu z razdelkom 145 BGB, ga lahko sprejmemo v 2 tednih.
 • Pridržujemo si lastninske in avtorske pravice do slik, risb, izračunov in drugih dokumentov. To velja tudi za pisne dokumente, ki so označeni kot »zaupni«. Preden jih posreduje tretjim osebam, stranka zahteva naše izrecno pisno soglasje.

 

 • 3
  Cene - pogoji plačila
 • Če ni drugače navedeno v potrditvi naročila, naše cene veljajo "franko tovarna" - vključno z nakladanjem v tovarni - brez embalaže; to bo zaračunano posebej.
 • DDV ni vključen v naše cene; na računu je prikazan ločeno po zakonski obrestni meri na dan izdaje računa.
 • Za odbitek popusta je potrebna posebna pisna pogodba.
 • Če v potrditvi naročila ni drugače navedeno, je kupnina zapadla v plačilo neto (brez odbitka) v 30 dneh od dneva izdaje računa. Veljajo pravna pravila glede posledic zamude pri plačilu.
 • Stranka ima pravico do pobotanja le, če so njegove nasprotne terjatve pravno utemeljene, nesporne ali jih priznavamo. Prav tako je pooblaščen za uveljavljanje pravice pridržanja, kolikor njegova nasprotna tožba temelji na istem pogodbenem razmerju.

 

 • 4
  dobavni rok
 • Začetek dobavnega roka, ki ga določimo, predpostavlja razjasnitev vseh tehničnih vprašanj.
 • Izpolnjevanje naše obveznosti dostave zahteva tudi pravočasno in pravilno izpolnitev obveznosti naročnika. Izjema neizpolnjene pogodbe ostaja pridržana.
 • Če stranka zamudi prevzem ali če krivdno krši druge obveznosti do sodelovanja, smo upravičeni zahtevati povračilo škode, ki nam je pri tem nastala, vključno z morebitnimi dodatnimi stroški. Pridržujemo si pravico do dodatnih zahtevkov.
 • Če so zahteve iz tretjega odstavka izpolnjene, se tveganje nenamerne izgube ali nenamerne kvarjenja kupljenega artikla prenese na kupca v trenutku, ko stranka ne sprejme ali ne sprejme.
 • Odgovorni smo v skladu z zakonskimi določili, v kolikor je osnovna kupoprodajna pogodba trdna pogodba v smislu člena 286 (2) št. 4 BGB ali člena 376 HGB. V skladu z zakonskimi določili odgovarjamo tudi, če ima stranka zaradi zamude pri dobavi, za katero smo odgovorni, upravičeno trditi, da je prenehal njegov interes za nadaljnjo izpolnitev pogodbe.
 • V skladu z zakonskimi določili smo tudi odgovorni, če je zamuda pri dobavi posledica namerne ali hude malomarne kršitve pogodbe, za katero smo odgovorni; Vsako napako s strani naših zastopnikov ali nadomestnih zastopnikov lahko pripišemo nam. Če pogodba o dobavi ne temelji na namerni kršitvi pogodbe, za katero smo odgovorni, je naša odgovornost za škodo omejena na predvidljivo, običajno nastalo škodo.
 • Prav tako smo odgovorni v skladu z zakonskimi določili, v kolikor zamuda pri dobavi, za katero smo odgovorni, temelji na krivdni kršitvi bistvene pogodbene obveznosti; v tem primeru pa je odškodninska odgovornost omejena na predvidljivo, običajno nastalo škodo.
 • Poleg tega smo v primeru zamude pri dostavi odgovorni za vsak cel teden zamude v okviru pavšalnega nadomestila za zamudo v višini 0,5 % vrednosti dobave, vendar ne več kot 3 % vrednosti dobave. .
 • Nadaljnji pravni zahtevki in pravice stranke so pridržane.

 

 • 5
  Prenos tveganja - stroški pakiranja

(1) Če v potrditvi naročila ni drugače navedeno, je dogovorjena dostava franko tovarna.

(2) Transportna in vsa druga embalaža v skladu s predpisi o embalaži se ne prevzema nazaj; palete so izključene. Kupec je dolžan embalažo odstraniti na lastne stroške.

(3) Če kupec tako želi, krijemo dostavo s prevoznim zavarovanjem; stroške, ki nastanejo v zvezi s tem, krije stranka.

 

 • 6
  Odgovornost za napake
 • Zahtevki za napake s strani kupca predpostavljajo, da je kupec pravilno izpolnil svoje obveznosti glede pregleda in reklamacije po členu 377 nemškega trgovinskega zakonika (HGB).
 • Če je na kupljenem artiklu napaka, je kupec po svoji izbiri upravičen do dodatne izvedbe v obliki odprave napake ali dobave novega, brez napake. V primeru odprave napak smo dolžni kriti vse stroške, potrebne za odpravo napake, predvsem stroške prevoza, potovanja, dela in materiala, v kolikor se ti ne povečajo s tem, da je kupljeno predmet je bil premaknjen na lokacijo, ki ni kraj izvedbe.
 • Če dopolnilna izvedba ne uspe, ima naročnik po svoji izbiri pravico odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanje cene.
 • Odgovorni smo v skladu z zakonskimi določili, v kolikor stranka uveljavlja odškodninske zahtevke na podlagi naklepnega naklepa ali hude malomarnosti, vključno z naklepnim naklepom ali hudo malomarnostjo naših zastopnikov ali nadomestnih zastopnikov. Razen če smo obtoženi namerne kršitve pogodbe, je odgovornost za škodo omejena na predvidljivo, običajno nastalo škodo. Poleg tega ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala zaradi rahle malomarnosti zaradi napake na predmetu nakupa ali dela.
 • V skladu z zakonskimi določili smo odgovorni, če krivdno kršimo bistveno pogodbeno obveznost; v tem primeru pa je odškodninska odgovornost omejena na predvidljivo, običajno nastalo škodo.
 • Odgovornost za krivdno škodo življenju, okončinam ali zdravju ostane nespremenjena; to velja tudi za obvezno odgovornost po Zakonu o odgovornosti za izdelke.
 • Če ni drugače urejeno zgoraj, je odgovornost izključena.
 • Ne glede na to pa smo do stranke odgovorni v obsegu, v katerem naša obstoječa zavarovanja zagotavljajo zamenjavo.
 • Zastaralni rok za reklamacije za napake je 12 mesecev in se računa od prenosa tveganja.
 • Zastaralni rok v primeru regresa za dostavo po §§ 478, 479 BGB ostane nespremenjen; je pet let od dobave okvarjenega artikla.

 

 • 7

Skupna odgovornost

 • Vsaka nadaljnja odškodninska odgovornost, kot je predvidena v § 6 – ne glede na pravno naravo zatrjevanega zahtevka – je izključena. To velja zlasti za odškodninske zahtevke, ki izhajajo iz malomarnosti pri sklenitvi pogodbe, zaradi drugih kršitev dolžnosti ali zaradi odškodninskih zahtevkov za odškodnino za premoženjsko škodo v skladu z 823. členom nemškega civilnega zakonika (BGB).
 • V kolikor je odškodninska odgovornost do nas izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odškodninsko odgovornost naših zaposlenih, delavcev, zaposlenih, zastopnikov in zastopnikov.

 

 • 8
  Zagotavljanje obdržanja lastninske pravice
 • Lastninsko pravico na kupljenem artiklu si pridržujemo, dokler ne prejmemo vseh plačil iz dobavne pogodbe. V primeru kršitve pogodbe s strani kupca, zlasti v primeru zamude pri plačilu, imamo pravico do prevzema kupljenega artikla. Prevzem kupljenega artikla ne pomeni odstopa od pogodbe, razen če smo to izrecno pisno izrazili. Če kupljeni artikel zasežemo, vedno odstopimo od pogodbe. Po prevzemu kupljenega artikla smo pooblaščeni, da ga razpolagamo, izkupiček od prodaje pa se pobota z obveznostmi kupca - zmanjšani za razumne stroške odtujitve.
 • Kupec je dolžan z kupljenim artiklom ravnati skrbno; zlasti jih je dolžan na lastne stroške ustrezno zavarovati po nadomestni vrednosti za škodo zaradi požara, vode in kraje. Če so potrebna vzdrževalna in inšpekcijska dela, mora stranka to opraviti pravočasno na lastne stroške.
 • V primeru rubežev ali drugih posegov tretjih oseb nas mora stranka nemudoma pisno obvestiti, da lahko ukrepamo v skladu s členom 771 nemškega zakonika o civilnem postopku (ZPO). Če nam tretja oseba ne more povrniti sodnih in zunajsodnih stroškov tožbe v skladu s členom 771 nemškega zakonika o civilnem postopku, je stranka odgovorna za škodo, ki jo utrpimo.
 • Kupec ima pravico do nadaljnje prodaje kupljenega artikla v rednem poslovanju; Vendar nam že zdaj odstopa vse terjatve v višini končnega zneska računa (z DDV) naših terjatev, ki izhajajo iz preprodaje njegovim strankam ali tretjim osebam, ne glede na to, ali je bil kupljeni artikel naprodaj brez ali po obdelavi. . Stranka ostane pooblaščena za izterjavo te terjatve tudi po odstopu. Naše pooblastilo za izterjavo samega zahtevka ostaja nespremenjeno. Vendar se zavezujemo, da terjatve ne bomo izterjali, dokler stranka izpolnjuje svoje plačilne obveznosti iz prejetega izkupička, ne zamuja s plačili in še zlasti ni vložila stečajnega postopka, če so bili postopki poravnave ali insolventnosti ali so bila plačila ustavljena. V tem primeru pa lahko zahtevamo, da nas stranka obvesti o odstopljenih terjatvah in njihovih dolžnikih, zagotovi vse potrebne podatke za izterjavo, izroči pripadajočo dokumentacijo in obvesti dolžnike (tretje osebe) o odstopu.
 • Obdelavo ali preoblikovanje kupljenega artikla s strani kupca vedno izvedemo namesto nas. Če kupljeni artikel predelamo z drugimi artikli, ki nam ne pripadajo, pridobimo solastništvo novega artikla v razmerju med vrednostjo kupljenega artikla (končni znesek računa z DDV) in ostalimi obdelanimi artikli pri čas obdelave. Enako velja za artikel, ustvarjen z obdelavo, kot za kupljeni artikel, dostavljen z rezervacijo.
 • Če je kupljeni artikel neločljivo pomešan z drugimi artikli, ki nam ne pripadajo, pridobimo solastništvo novega artikla v razmerju vrednosti kupljenega artikla (končni znesek računa z DDV) do ostalih mešanih artiklov pri čas mešanja. Če mešanje poteka tako, da se kupčeva stvar šteje za glavno postavko, je dogovorjeno, da kupec prenese sorazmerno solastništvo na nas. Stranka nam obdrži izključno ali skupno lastništvo.
 • Kupec nam odstopi tudi terjatve za zavarovanje naših terjatev do njega, ki nastanejo do tretje osebe s povezavo kupljenega artikla z nepremičnino.
 • Zavezujemo se, da bomo na zahtevo stranke sprostili vrednostne papirje, do katerih smo upravičeni, v kolikor iztržljiva vrednost naših vrednostnih papirjev presega terjatve, ki jih je treba zavarovanje, za več kot 10 %; izbira vrednostnih papirjev, ki jih je treba sprostiti, je naša odgovornost.

 

 • 9
  Dostava in montaža v obratu naročnika
 • Stranka mora povrniti stroške montažnih plač in nadomestil. To velja tudi za nadure, delo ob nedeljah in praznikih. Čas potovanja in čakalna doba se štejeta kot delovni čas. Stroške odvoza in povratka krije stranka.
 • Dela, ki so bila pripravljena za montažo, morajo biti končana, ko se montaža začne. Montažna dela morajo potekati nemoteno.
 • Na zahtevo kupec na lastne stroške zagotovi pomoč pri montaži, razkladanju in transportu dobavnega predmeta na mesto montaže ter zagotovi potrebno opremo za montažo in materiale, potrebne za zagon. Zagotavljanje pomočnikov in naprav za montažo, popravila in preglede poteka po potrebi na lastno odgovornost stranke. Odgovornost Brauner Recyclingtech GmbH za pomočnike, ki jih zagotovi stranka, je izključena.
 • Dodatne podrobnosti o prejemkih, odgovornosti itd. se dogovorijo posebej za vsako napotitev monterjev.
 • Pogoji za izvedbo montaž, popravil in pregledov veljajo tudi za brezplačne servise in za dela v okviru garancije.

 

 • 10
  Kraj pristojnosti - kraj izvedbe
 • Če je stranka trgovec, je naš poslovni kraj pristojnosti; vendar imamo tudi pravico tožiti stranko na njegovem lokalnem sodišču.
 • Zakon Zvezne republike Nemčije; veljavnost prodajnega prava ZN je izključena.
 • Če v potrditvi naročila ni drugače navedeno, je naš poslovni kraj kraj izvedbe.

 

 • 11
  Salvatorische Klausel

(1) Če je določilo teh pogojev neučinkovito ali nepopolno, to ne vpliva na učinkovitost ostalih. Neučinkovit ali nepopoln pogoj je treba na novo interpretirati in/ali dopolniti tako, da je z njim dosežen cilj, kolikor je to mogoče.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nekateri od njih so bistveni za delovanje strani, drugi pa nam pomagajo izboljšati to spletno mesto in uporabniško izkušnjo (sledilni piškotki). Sami se lahko odločite, ali želite dovoliti piškotke. Upoštevajte, da če zavrnete prijavo, morda ne bodo na voljo vse funkcije spletnega mesta.