Všeobecné dodacie podmienky

Všeobecné dodacie podmienky od 01.01.2021

 • 1
  Všeobecné - Rozsah

(1) Výhradne platia naše podmienky predaja; Neuznávame žiadne podmienky zákazníka, ktoré sú v rozpore alebo sa odchyľujú od našich podmienok predaja, pokiaľ sme s ich platnosťou výslovne písomne ​​nesúhlasili. Naše obchodné podmienky platia aj vtedy, ak ich bezpodmienečne vykonáme pri doručení zákazníkovi s vedomím protichodných alebo odlišných podmienok zákazníka.

(2) Všetky dohody uzatvorené medzi nami a zákazníkom za účelom vykonania tejto zmluvy sú v tejto zmluve upravené písomne.

(3) K dodávke strojov a zariadení budú priložené návody na obsluhu len vtedy, ak ich máme. Pred pripojením a uvedením do prevádzky sa zákazník zaväzuje zabezpečiť dostupnosť návodu a zabezpečiť jeho dodržiavanie.

(4) Naše obchodné podmienky platia len pre podnikateľov v zmysle § 310 ods. 1 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB).

(5) Všetky dohody, ktoré sa uzatvoria medzi nami a zákazníkom za účelom vykonania tejto zmluvy, sú v tejto zmluve upravené písomne.

 

 • 2
  Ponuka – ponukové dokumenty
 • Ak sa objednávka kvalifikuje ako ponuka v súlade s § 145 BGB, môžeme ju prijať do 2 týždňov.
 • Vyhradzujeme si vlastnícke a autorské práva na obrázky, výkresy, výpočty a iné dokumenty. To platí aj pre písomné dokumenty, ktoré sú označené ako „dôverné“. Pred ich odovzdaním tretím osobám si zákazník vyžaduje náš výslovný písomný súhlas.

 

 • 3
  Ceny - platobné podmienky
 • Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, platia naše ceny „zo závodu“ – vrátane naloženia v závode – bez balenia; toto sa bude účtovať samostatne.
 • DPH nie je zahrnutá v našich cenách; vo faktúre sa uvádza samostatne v zákonnej sadzbe v deň vystavenia faktúry.
 • Odpočítanie zľavy vyžaduje osobitnú písomnú dohodu.
 • Ak nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, je kúpna cena splatná netto (bez zrážky) do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Platia zákonné pravidlá týkajúce sa následkov omeškania s platbou.
 • Kupujúci má právo na započítanie len vtedy, ak jeho protipohľadávky boli právoplatne preukázané, sú nesporné alebo boli nami uznané. Je tiež oprávnený uplatniť si zádržné právo, pokiaľ je jeho protipohľadávka založená na rovnakom zmluvnom vzťahu.

 

 • 4
  dodacia lehota
 • Nami určený začiatok dodacej lehoty predpokladá objasnenie všetkých technických otázok.
 • Splnenie našej dodacej povinnosti si vyžaduje aj včasné a riadne splnenie povinnosti zákazníka. Výnimka nesplnenej zmluvy zostáva vyhradená.
 • Ak je zákazník v omeškaní s prevzatím alebo ak zavinene poruší iné povinnosti súčinnosti, sme oprávnení požadovať náhradu škody, ktorá nám tým vznikne, vrátane akýchkoľvek dodatočných nákladov. Vyhradzujeme si právo uplatniť ďalšie nároky.
 • Ak sú splnené požiadavky odseku (3), riziko náhodnej straty alebo náhodného znehodnotenia zakúpenej položky prechádza na zákazníka v okamihu, keď je zákazník v omeškaní s prevzatím alebo omeškaním.
 • Ručíme v súlade so zákonnými ustanoveniami, pokiaľ je základná kúpna zmluva uzavretým obchodom v zmysle § 286 (2) č. 4 BGB alebo § 376 HGB. V súlade so zákonnými ustanoveniami ručíme aj vtedy, ak v dôsledku omeškania dodávky, za ktoré zodpovedáme, je zákazník oprávnený tvrdiť, že jeho záujem na ďalšom plnení zmluvy zanikol.
 • V súlade so zákonnými ustanoveniami ručíme aj v prípade, že omeškanie s dodaním je spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbalým porušením zmluvy, za ktoré zodpovedáme; Akákoľvek chyba zo strany našich zástupcov alebo zástupcov je pripísateľná nám. Ak zmluva o dodaní nie je založená na úmyselnom porušení zmluvy, za ktoré zodpovedáme, naša zodpovednosť za škody je obmedzená na predvídateľné, typicky sa vyskytujúce škody.
 • Sme tiež zodpovední v súlade so zákonnými ustanoveniami, pokiaľ je omeškanie dodávky, za ktoré zodpovedáme, založené na zavinenom porušení podstatnej zmluvnej povinnosti; v tomto prípade je však zodpovednosť za škodu obmedzená na predvídateľné, typicky sa vyskytujúce škody.
 • Okrem toho v prípade omeškania dodávky ručíme za každý celý týždeň omeškania v rámci paušálnej náhrady za omeškanie vo výške 0,5 % z hodnoty dodávky, najviac však 3 % z hodnoty dodávky. .
 • Ďalšie zákonné nároky a práva zákazníka sú vyhradené.

 

 • 5
  Prenos rizika – náklady na balenie

(1) Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, je dohodnutá dodávka „zo závodu“.

(2) Prepravné a všetky ostatné obaly v súlade s obalovým poriadkom sa nevracajú; palety sú vylúčené. Zákazník je povinný zlikvidovať obal na vlastné náklady.

(3) Ak si to zákazník želá, dodávku pokryjeme dopravným poistením; náklady s tým vynaložené znáša objednávateľ.

 

 • 6
  Zodpovednosť za vady
 • Nároky z vád zo strany kupujúceho predpokladajú, že kupujúci riadne splnil svoje kontrolné a reklamačné povinnosti podľa § 377 nemeckého obchodného zákonníka (HGB).
 • Ak má kupovaná vec vada, má zákazník podľa svojej voľby právo na dodatočné plnenie vo forme odstránenia vady alebo dodania novej veci bez vád. V prípade odstránenia vady sme povinní znášať všetky náklady potrebné na odstránenie vady, najmä náklady na dopravu, cestovné, mzdové a materiálové náklady, pokiaľ tieto nie sú zvýšené o to, že zakúpený položka bola presunutá na iné miesto, ako je miesto plnenia.
 • Ak sa dodatočné plnenie nepodarí, je objednávateľ oprávnený podľa svojej voľby od zmluvy odstúpiť alebo požadovať zľavu z ceny.
 • Sme zodpovední v súlade so zákonnými ustanoveniami, pokiaľ si zákazník uplatní nároky na náhradu škody na základe úmyselného úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti, vrátane úmyselného úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti zo strany našich zástupcov alebo zástupcov. Pokiaľ nie sme obvinení z úmyselného porušenia zmluvy, zodpovednosť za škody je obmedzená na predvídateľné, zvyčajne sa vyskytujúce škody. Navyše nezodpovedáme za škody spôsobené ľahkou nedbanlivosťou v dôsledku vady predmetu kúpy alebo diela.
 • Sme zodpovední v súlade so zákonnými ustanoveniami, ak zavinením porušíme základnú zmluvnú povinnosť; v tomto prípade je však zodpovednosť za škodu obmedzená na predvídateľné, typicky sa vyskytujúce škody.
 • Zodpovednosť za zavinené poškodenie života, tela alebo zdravia zostáva nedotknutá; to platí aj pre povinnú zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom.
 • Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, zodpovednosť je vylúčená.
 • Bez ohľadu na to však ručíme zákazníkovi v rozsahu, v akom naše existujúce poistenia poskytujú náhradu.
 • Premlčacia lehota na nároky z vád je 12 mesiacov, počítaná od prechodu nebezpečenstva.
 • Premlčacia doba pri regrese doručenia podľa §§ 478, 479 BGB zostáva nedotknutá; je päť rokov od dodania chybnej veci.

 

 • 7

Spoločná zodpovednosť

 • Akákoľvek ďalšia zodpovednosť za škody, než je ustanovená v § 6 - bez ohľadu na právnu povahu uplatneného nároku - je vylúčená. To platí najmä pre nároky na náhradu škody z nedbanlivosti pri uzatváraní zmluvy, z dôvodu iného porušenia povinností alebo z dôvodu deliktných nárokov na náhradu škody na majetku podľa § 823 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB).
 • Pokiaľ je zodpovednosť za škody voči nám vylúčená alebo obmedzená, platí to aj pre osobnú zodpovednosť za škody našich zamestnancov, pracovníkov, zamestnancov, zástupcov a zástupcov.

 

 • 8
  Zabezpečenie výhrady vlastníctva
 • Vyhradzujeme si vlastnícke právo k zakúpenému tovaru až do prijatia všetkých platieb z dodacej zmluvy. V prípade porušenia zmluvy zo strany zákazníka, najmä v prípade omeškania s platbou, sme oprávnení prevziať zakúpený tovar späť. Spätné prevzatie zakúpeného tovaru nepredstavuje odstúpenie od zmluvy, pokiaľ sme to výslovne písomne ​​neuviedli. Ak zakúpenú vec odoberieme, vždy odstupujeme od zmluvy. Po spätnom prevzatí zakúpenej veci sme oprávnení s ňou nakladať, výťažok z predaja započítame na záväzky kupujúceho - znížené o primerané náklady na likvidáciu.
 • Zákazník je povinný so zakúpenou vecou zaobchádzať šetrne; najmä je povinný ich primerane poistiť na náhradnú hodnotu na vlastné náklady proti škodám spôsobeným požiarom, vodou a krádežou. Ak sú potrebné údržbárske a kontrolné práce, musí ich zákazník vykonať včas na vlastné náklady.
 • V prípade zabavenia alebo iných zásahov tretích osôb nás musí zákazník bezodkladne písomne ​​upozorniť, aby sme mohli podniknúť právne kroky v súlade s § 771 nemeckého občianskeho súdneho poriadku (ZPO). Ak nám tretia strana nie je schopná uhradiť súdne a mimosúdne trovy súdneho sporu v súlade s § 771 nemeckého občianskeho súdneho poriadku, zákazník je zodpovedný za stratu, ktorá nám vznikne.
 • Zákazník je oprávnený zakúpenú vec v rámci bežného obchodného styku ďalej predať; Už teraz nám však postupuje všetky pohľadávky vo výške konečnej fakturovanej sumy (vrátane DPH) našich pohľadávok, ktoré vzniknú jeho odberateľom alebo tretím osobám, a to bez ohľadu na to, či bol zakúpený tovar ďalej predaný bez spracovania alebo po spracovaní. . Zákazník zostáva oprávnený vymáhať túto pohľadávku aj po postúpení. Naše oprávnenie na vymáhanie samotnej pohľadávky zostáva nedotknuté. Zaväzujeme sa však pohľadávku nevymáhať, pokiaľ si zákazník plní svoje platobné povinnosti z prijatého výťažku, nie je v omeškaní s platbou a najmä nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu, vyrovnania alebo insolvenčného konania alebo boli platby pozastavené. . V takom prípade však môžeme požadovať, aby nás zákazník informoval o postúpených pohľadávkach a ich dlžníkoch, poskytol všetky informácie potrebné na vymáhanie, odovzdal súvisiace dokumenty a upovedomil dlžníkov (tretie strany) o postúpení.
 • Spracovanie alebo transformácia zakúpeného predmetu zákazníkom je vždy vykonávaná pre nás. Ak sa zakúpený predmet spracuje s inými predmetmi, ktoré nám nepatria, nadobúdame spoluvlastníctvo na novom predmete v pomere hodnoty zakúpeného predmetu (konečná fakturovaná čiastka vrátane DPH) k ostatným spracovaným predmetom pri čas spracovania. Pre tovar vytvorený spracovaním platí to isté, čo pre zakúpený tovar dodaný s rezerváciou.
 • Ak je kupovaná vec neoddeliteľne zmiešaná s inými vecami, ktoré nám nepatria, nadobúdame spoluvlastníctvo k novej veci v pomere hodnoty kupovanej veci (konečná fakturovaná suma vrátane DPH) k ostatným zmiešaným veciam pri čas miešania. Ak dôjde k zmiešaniu tak, že vec kupujúceho sa má považovať za hlavnú vec, dohodne sa, že kupujúci na nás prevedie podielové spoluvlastníctvo. Zákazník si ponechá výhradné alebo spoločné vlastníctvo pre nás.
 • Zákazník na nás postupuje aj pohľadávky na zabezpečenie našich pohľadávok voči nemu, ktoré vzniknú voči tretej osobe spojením kupovanej veci s nehnuteľnosťou.
 • Zaväzujeme sa vydať cenné papiere, na ktoré máme nárok, na žiadosť zákazníka, pokiaľ realizovateľná hodnota našich cenných papierov prevyšuje zabezpečované nároky o viac ako 10 %; výber cenných papierov, ktoré sa majú uvoľniť, je na nás.

 

 • 9
  Dodávka a montáž u zákazníka
 • Zákazník je povinný uhradiť náklady na montážne mzdy a tarify. Týka sa to aj nadčasov, práce v nedeľu a vo sviatok. Čas cesty a čakania sa počítajú ako pracovný čas. Náklady na cestu tam a späť hradí zákazník.
 • Práce, ktoré boli pripravené na montáž, musia byť dokončené na začiatku montáže. Montážne práce musia prebiehať bez prekážok.
 • Kupujúci na požiadanie zabezpečí na vlastné náklady pomoc pri montáži, vykládke a doprave predmetu dodávky na miesto inštalácie a zabezpečí vybavenie potrebné na inštaláciu a materiál potrebný na uvedenie do prevádzky. Poskytovanie pomocníkov a zariadení na montáže, opravy a kontroly prebieha podľa potreby na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Zodpovednosť spoločnosti Brauner Recyclingtech GmbH za asistentov poskytnutých zákazníkom je vylúčená.
 • Ďalšie podrobnosti o odmene, zodpovednosti a pod. sú dohodnuté samostatne pre každé nasadenie montérov.
 • Podmienky pre vykonávanie montáží, opráv a kontrol platia aj pre bezplatné služby a pre práce v rámci záruky.

 

 • 10
  Miesto súdnej príslušnosti - miesto plnenia
 • Ak je zákazník obchodník, naše miesto podnikania je miesto súdnej príslušnosti; sme však tiež oprávnení žalovať zákazníka na jeho miestnom súde.
 • právo Spolkovej republiky Nemecko; platnosť VZN je vylúčená.
 • Ak nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, je miestom plnenia naše sídlo.

 

 • 11
  Ustanovenie o oddeliteľnosti

(1) Ak by bolo ustanovenie týchto podmienok neúčinné alebo neúplné, nie je tým dotknutá účinnosť zvyšku. Neúčinnú alebo neúplnú podmienku je potrebné reinterpretovať a/alebo doplniť tak, aby sa v maximálnej možnej miere dosiahol účel ňou sledovaný.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete povoliť súbory cookie. Upozorňujeme, že ak odmietnete vašu žiadosť, je možné, že nebudú dostupné všetky funkcie stránky.