tulkot

Vispārīgie piegādes noteikumi

Vispārīgie piegādes noteikumi no 01.01.2023

 • 1
  Vispārīgi — joma

(1) Mūsu pārdošanas noteikumi ir spēkā tikai; Mēs neatpazīstam nekādus klienta nosacījumus, kas ir pretrunā ar mūsu pārdošanas nosacījumiem vai atšķiras no tiem, ja vien mēs neesam nepārprotami rakstiski piekrituši to spēkā esamībai. Mūsu pārdošanas noteikumi ir spēkā arī tad, ja mēs bez nosacījumiem izpildām preces piegādi klientam, zinot par pretrunīgiem vai atkāpīgiem klienta noteikumiem un nosacījumiem.

(2) Visas vienošanās, kas noslēgtas starp mums un klientu, lai izpildītu šo līgumu, ir izklāstītas rakstiski šajā līgumā.

(3) Mašīnu un iekārtu piegādei tiks pievienotas lietošanas instrukcijas tikai tad, ja tās mums ir. Pirms pieslēgšanas un nodošanas ekspluatācijā klients apņemas nodrošināt instrukciju pieejamību un nodrošināt instrukciju ievērošanu.

(4) Mūsu pārdošanas noteikumi attiecas tikai uz uzņēmējiem Vācijas Civilkodeksa (BGB) 310.panta 1.daļas izpratnē.

(5) Visas vienošanās, kas tiek noslēgtas starp mums un klientu, lai izpildītu šo līgumu, ir izklāstītas rakstveidā šajā līgumā.

(6) Darba vai darba piegādes līgumi būtībā ir izslēgti. Izņēmums tikai tad, ja tas ir skaidri norādīts mūsu pasūtījuma apstiprinājumā.

 • 2
  Piedāvājums - piedāvājuma dokumenti
 • Ja pasūtījums ir kvalificējams kā piedāvājums saskaņā ar BGB 145. pantu, mēs varam to pieņemt 2 nedēļu laikā.
 • Mēs paturam īpašuma tiesības un autortiesības uz attēliem, zīmējumiem, aprēķiniem un citiem dokumentiem. Tas attiecas arī uz rakstiskiem dokumentiem, kas apzīmēti kā “konfidenciāli”. Pirms to nodošanas trešajām personām klientam ir nepieciešama mūsu nepārprotama rakstiska piekrišana.

 

 • 3
  Cenas - apmaksas noteikumi
 • Ja pasūtījuma apstiprinājumā nav norādīts citādi, mūsu cenas tiek piemērotas “ex works” – ieskaitot iekraušanu rūpnīcā – izņemot iepakojumu; tas tiks iekasēts atsevišķi.
 • PVN nav iekļauts mūsu cenās; tas tiek parādīts rēķinā atsevišķi pēc likumā noteiktās likmes rēķina izrakstīšanas dienā.
 • Atlaides atskaitīšanai nepieciešama īpaša rakstiska vienošanās.
 • Ja pasūtījuma apstiprinājumā nav norādīts citādi, pirkuma cena ir jāveic neto samaksai (bez atskaitīšanas) 30 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Ir spēkā tiesību normas par maksājumu neizpildes sekām.
 • Klientam ir tiesības uz ieskaita tiesības tikai tad, ja viņa pretprasības ir juridiski pamatotas, ir neapstrīdamas vai mēs tās atzinām. Viņš ir arī pilnvarots izmantot aizturēšanas tiesības, ciktāl viņa pretprasība ir balstīta uz tām pašām līguma attiecībām.

 

 • 4
  piegādes laiks
 • Mūsu norādītā piegādes laika sākums paredz visu tehnisko jautājumu noskaidrošanu.
 • Mūsu piegādes saistību izpildei ir nepieciešama arī savlaicīga un pareiza klienta saistību izpilde. Neizpildītā līguma izņēmums paliek rezervēts.
 • Ja klients nepilda akceptu vai ja viņš vainīgi pārkāpj citus sadarbības pienākumus, mums ir tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas mums šajā sakarā radušies, ieskaitot jebkādus papildu izdevumus. Mēs paturam tiesības iesniegt papildu pretenzijas.
 • Ja ir izpildītas 3. punkta prasības, iegādātās preces nejaušas nozaudēšanas vai nejaušas bojāšanās risks tiek nodots klientam brīdī, kad klients nepilda pieņemšanas vai saistību neizpildi.
 • Mēs esam atbildīgi saskaņā ar likumā noteiktajiem noteikumiem, ciktāl pamatā esošais pirkuma līgums ir stingrs darījums BGB 286. panta 2. punkta Nr. 4 vai HGB 376. panta nozīmē. Mēs arī esam atbildīgi saskaņā ar tiesību aktiem, ja piegādes kavējuma rezultātā, par kuru esam atbildīgi, pasūtītājs ir tiesīgs apgalvot, ka viņa interese par līguma turpmāko izpildi ir beigusies.
 • Mēs arī esam atbildīgi saskaņā ar likumā noteiktajiem noteikumiem, ja piegādes kavēšanās ir saistīta ar tīšu vai rupjas nolaidības pārkāpumu, par kuru esam atbildīgi; Jebkāda mūsu pārstāvju vai vietnieku vaina ir piedēvēta mums. Ja piegādes līgums nav balstīts uz tīšu līguma pārkāpumu, par kuru mēs esam atbildīgi, mūsu atbildība par zaudējumiem aprobežojas ar paredzamajiem, parasti radušajiem bojājumiem.
 • Mēs esam atbildīgi arī saskaņā ar tiesību aktiem, ciktāl piegādes aizkavēšanās, par kuru mēs esam atbildīgi, ir pamatota ar būtisku līgumsaistību vainīgu pārkāpumu; tomēr šajā gadījumā atbildība par zaudējumu atlīdzināšanu aprobežojas ar paredzamiem, tipiski rodas bojājumiem.
 • Turklāt piegādes kavējuma gadījumā esam atbildīgi par katru pilnu kavēto nedēļu vienotas likmes kavējuma atlīdzības ietvaros 0,5% apmērā no piegādes vērtības, bet ne vairāk kā 3% apmērā no piegādes vērtības. .
 • Turpmākās juridiskās prasības un klienta tiesības tiek paturētas.

 

 • 5
  Riska nodošana - iepakojuma izmaksas

(1) Ja pasūtījuma apstiprinājumā nav norādīts citādi, tiek panākta vienošanās par piegādi “ex works”.

(2) Transports un viss pārējais iepakojums saskaņā ar iepakojuma noteikumiem netiks pieņemts atpakaļ; paletes ir izslēgtas. Klientam ir pienākums par saviem līdzekļiem atbrīvoties no iepakojuma.

(3) Ja klients to vēlas, mēs segsim piegādi ar transporta apdrošināšanu; izmaksas, kas radušās šajā sakarā, sedz klients.

 

 • 6
  Atbildība par defektiem
 • Pretenzijas par pircēja defektiem paredz, ka pircējs ir pareizi izpildījis savas pārbaudes un sūdzības iesniegšanas pienākumus saskaņā ar Vācijas Komerclikuma (HGB) 377. pantu.
 • Ja iegādātajai precei ir defekts, pircējam pēc izvēles ir tiesības uz papildu izpildi defekta novēršanas vai jaunas, bez defektu preces piegādes veidā. Defektu novēršanas gadījumā mums ir pienākums segt visus izdevumus, kas nepieciešami defekta novēršanai, it īpaši transporta, ceļa, darba un materiālu izmaksas, ciktāl tos nepalielina tas, ka prece tika pārvietota uz citu vietu, nevis izpildes vietu.
 • Ja papildu izpilde neizdodas, pasūtītājam ir tiesības pēc savas izvēles atkāpties no līguma vai pieprasīt cenas samazinājumu.
 • Mēs esam atbildīgi saskaņā ar likumā noteiktajiem noteikumiem, ciktāl klients pieprasa zaudējumu atlīdzināšanu, pamatojoties uz tīšu nolūku vai rupju nolaidību, tostarp mūsu pārstāvju vai aizvietotāju tīšu nodomu vai rupju nolaidību. Ja vien mūs neapsūdz tīšā līguma pārkāpšanā, atbildība par zaudējumiem ir ierobežota ar paredzamajiem, parasti radušajiem zaudējumiem. Turklāt mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies vieglas neuzmanības dēļ pirkuma objekta vai darba defekta dēļ.
 • Mēs esam atbildīgi saskaņā ar likumu noteikumiem, ja vainojami pārkāpjam būtiskas līgumsaistības; tomēr šajā gadījumā atbildība par zaudējumu atlīdzināšanu aprobežojas ar paredzamiem, tipiski rodas bojājumiem.
 • Atbildība par vainīgu dzīvības, ķermeņa vai veselības ievainojumu paliek nemainīga; tas attiecas arī uz obligāto atbildību saskaņā ar likumu par atbildību par produktu.
 • Ja iepriekš nav noteikts citādi, atbildība ir izslēgta.
 • Tomēr, neskatoties uz to, mēs esam atbildīgi klienta priekšā tādā mērā, kādā mūsu esošās apdrošināšanas nodrošina nomaiņu.
 • Pretenziju par defektiem noilguma termiņš ir 12 mēneši, skaitot no riska nodošanas.
 • Noilguma termiņš piegādes regresa gadījumā saskaņā ar BGB 478., 479. § netiek ietekmēts; tie ir pieci gadi no bojātās preces piegādes.

 

 • 7

Līdzatbildība

 • Jebkāda turpmāka atbildība par zaudējumiem, kas nav paredzēta 6. punktā – neatkarīgi no izvirzītās prasības juridiskā rakstura – ir izslēgta. Tas jo īpaši attiecas uz prasībām par zaudējumu atlīdzību, kas izriet no nolaidības, slēdzot līgumu, citu pienākumu neizpildes dēļ vai saistībā ar delikta prasībām par īpašuma zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa (BGB) 823. pantu.
 • Ciktāl atbildība par zaudējumiem pret mums ir izslēgta vai ierobežota, tas attiecas arī uz mūsu darbinieku, strādnieku, darbinieku, pārstāvju un vietnieku personīgo atbildību par zaudējumiem.

 

 • 8
  Īpašumtiesību saglabāšanas nodrošināšana
 • Mēs paturam īpašumtiesības uz iegādāto preci, līdz ir saņemti visi maksājumi no piegādes līguma. Gadījumā, ja klients pārkāpj līgumu, jo īpaši maksājuma saistību nepildīšanas gadījumā, mēs esam tiesīgi atņemt iegādāto preci. Iegādātās preces atgriešana nav uzskatāma par atkāpšanos no līguma, ja vien mēs to neesam skaidri norādījuši rakstiski. Ja iegādāto preci arestējam, mēs vienmēr atkāpjamies no līguma. Pēc iegādātās preces saņemšanas mēs esam pilnvaroti ar to atbrīvoties, pārdošanas ieņēmumi ir jāieskaita no pircēja saistībām - atskaitot saprātīgas atsavināšanas izmaksas.
 • Klienta pienākums ir saudzīgi izturēties pret iegādāto preci; jo īpaši viņam ir pienākums tos atbilstoši apdrošināt par aizstāšanas vērtību uz sava rēķina pret bojājumiem, ko izraisījis ugunsgrēks, ūdens un zādzība. Ja ir nepieciešami apkopes un pārbaudes darbi, klientam tie ir jāveic savlaicīgi par saviem līdzekļiem.
 • Trešo pušu konfiskācijas vai cita veida iejaukšanās gadījumā klientam nekavējoties rakstiski jāinformē mūs, lai mēs varētu veikt juridiskas darbības saskaņā ar Vācijas Civilprocesa kodeksa (ZPO) 771. pantu. Ja trešā persona nevar mums atlīdzināt tiesas un ārpustiesas izdevumus saistībā ar tiesas prāvu saskaņā ar Vācijas Civilprocesa kodeksa 771. pantu, klients ir atbildīgs par zaudējumiem, kas mums rodas.
 • Klientam ir tiesības iegādāto preci pārdot tālāk parastās saimnieciskās darbības ietvaros; Taču viņš jau tagad cesina mums visus prasījumus mūsu prasījumu gala rēķina summas apmērā (ar PVN), kas izriet no tālākpārdošanas viņa klientiem vai trešajām personām, neatkarīgi no tā, vai iegādātā prece tika pārdota tālāk bez vai pēc apstrādes. . Klients joprojām ir pilnvarots iekasēt šo prasību pat pēc cesijas. Mūsu tiesības iekasēt pašu prasību paliek nemainīgas. Mēs apņemamies tomēr nepiedzīt prasījumu, kamēr klients pilda savas maksājuma saistības no saņemtajiem līdzekļiem, nav samaksājis un jo īpaši nav iesniedzis bankrota, mierizlīguma vai maksātnespējas procedūru vai maksājumi ir apturēti. . Tādā gadījumā mēs varam pieprasīt, lai klients informē mūs par cedētajiem prasījumiem un to parādniekiem, sniedz visu piedziņai nepieciešamo informāciju, nodod saistītos dokumentus un informē debitorus (trešās personas) par cesiju.
 • Klienta iegādātās preces apstrādi vai pārveidošanu vienmēr veic mūsu vietā. Ja iegādātā prece tiek apstrādāta ar citām mums nepiederošām precēm, mēs iegūstam kopīpašuma tiesības uz jauno preci proporcijā starp iegādātās preces vērtību (gala rēķina summa, ieskaitot PVN) pret pārējām apstrādātajām precēm apstrādes laiks. Tas pats attiecas uz preci, kas izveidota apstrādes rezultātā, kā uz iegādāto preci, kas piegādāta ar rezervāciju.
 • Ja iegādātā prece ir nesadalāmi sajaukta ar citām mums nepiederošām precēm, mēs iegūstam kopīpašuma tiesības uz jauno preci proporcijā no iegādātās preces vērtības (gala rēķina summa, ieskaitot PVN) pret pārējām jauktajām precēm plkst. sajaukšanas laiks. Ja sajaukšana notiek tā, ka pircēja lieta ir uzskatāma par galveno lietu, tiek panākta vienošanās, ka pircējs nodod mums proporcionālo kopīpašumu. Klients patur mums vienīgās vai kopīpašuma tiesības.
 • Klients arī cedē mums prasības, lai nodrošinātu mūsu prasījumus pret viņu, kas rodas pret trešo personu, iegādātās preces savienojuma rezultātā ar īpašumu.
 • Mēs apņemamies atbrīvot vērtspapīrus, uz kuriem mums ir tiesības pēc klienta pieprasījuma, ciktāl mūsu vērtspapīru realizācijas vērtība pārsniedz nodrošināmos prasījumus vairāk nekā par 10%; laižamo vērtspapīru izvēle ir mūsu pienākums.

 

 • 9
  Piegāde un montāža klienta ražotnē
 • Klientam ir jāatmaksā izdevumi par montāžas algu un piemaksu likmēm. Tas attiecas arī uz virsstundām, darbu svētdienās un svētku dienās. Ceļojuma laiks un gaidīšanas laiks skaitās darba laiks. Izmaksas par braucienu turp un atpakaļ ir jāsedz klientam.
 • Darbs, kas ir sagatavots montāžai, ir jāpabeidz, kad sākas montāža. Montāžas darbiem jāspēj netraucēti noritēt.
 • Pircējs pēc pieprasījuma sniegs palīdzību piegādes preces montāžā, izkraušanā un transportēšanā uz uzstādīšanas vietu par saviem līdzekļiem un nodrošinās uzstādīšanai nepieciešamo aprīkojumu un nodošanai ekspluatācijā nepieciešamos materiālus. Asistentu un ierīču nodrošināšana montāžai, remontam un apskatei notiek pēc nepieciešamības uz paša klienta atbildību. Brauner Recyclingtech GmbH atbildība par klienta nodrošinātajiem palīgiem ir izslēgta.
 • Sīkāka informācija par atalgojumu, atbildību utt. tiek saskaņota atsevišķi par katru montieri.
 • Montāžu, remontu un pārbaužu veikšanas nosacījumi attiecas arī uz bezmaksas pakalpojumiem un darbiem garantijas ietvaros.

 

 • 10
  Jurisdikcijas vieta - izpildes vieta
 • Ja klients ir komersants, mūsu darbības vieta ir jurisdikcijas vieta; tomēr mums ir arī tiesības iesūdzēt klientu viņa vietējā tiesā.
 • Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti; ANO tirdzniecības likuma spēkā esamība ir izslēgta.
 • Ja pasūtījuma apstiprinājumā nav norādīts citādi, mūsu darbības vieta ir izpildes vieta.

 

 • 11
  Atšķirības klauzula

(1) Ja kāds no šiem nosacījumiem ir neefektīvs vai nepilnīgs, tas neietekmē pārējo noteikumu efektivitāti. Neefektīvais vai nepilnīgais nosacījums ir jāpārinterpretē un/vai jāpapildina tā, lai pēc iespējas tiktu sasniegts ar to izvirzītais mērķis.

Mēs savā vietnē izmantojam sīkdatnes. Dažas no tām ir būtiskas vietnes darbībai, savukārt citas palīdz mums uzlabot šo vietni un lietotāja pieredzi (izsekošanas sīkdatnes). Jūs pats varat izlemt, vai vēlaties atļaut sīkfailus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, noraidot savu pieteikumu, iespējams, ka visas vietnes funkcijas nebūs pieejamas.