Almennir afhendingarskilmálar

Almennir afhendingarskilmálar frá 01.01.2021

 • 1
  Almennt - Gildissvið

(1) Söluskilmálar okkar gilda eingöngu; Við viðurkennum ekki nein skilyrði viðskiptavinarins sem stangast á við eða víkja frá söluskilmálum okkar, nema við höfum sérstaklega samþykkt skriflega gildi þeirra. Söluskilmálar okkar gilda einnig ef við framkvæmum skilyrðislaust við afhendingu til viðskiptavinar með vitneskju um andstæða eða frávikandi skilmála og skilyrði viðskiptavinarins.

(2) Allir samningar sem gerðir eru á milli okkar og viðskiptavinarins í þeim tilgangi að framkvæma þennan samning eru settir fram skriflega í þessum samningi.

(3) Með afhendingu véla og búnaðar fylgja aðeins notkunarleiðbeiningar ef við höfum þær. Fyrir tengingu og gangsetningu skuldbindur viðskiptavinur sig til að tryggja að leiðbeiningar liggi fyrir og tryggja að leiðbeiningum sé fylgt.

(4) Söluskilmálar okkar eiga aðeins við um frumkvöðla í skilningi kafla 310, 1. mgr. þýskra borgaralaga (BGB).

(5) Allir samningar sem gerðir eru á milli okkar og viðskiptavinar í þeim tilgangi að framkvæma þennan samning eru settir fram skriflega í þessum samningi.

 

 • 2
  Tilboð - tilboðsgögn
 • Ef pöntunin gildir sem tilboð í samræmi við kafla 145 BGB getum við samþykkt það innan 2 vikna.
 • Við áskiljum okkur eignar- og höfundarrétt á myndum, teikningum, útreikningum og öðrum skjölum. Þetta á einnig við um skrifleg skjöl sem eru skilgreind sem „trúnaðarmál“. Áður en viðskiptavinurinn sendir þær áfram til þriðja aðila þarfnast skriflegs samþykkis okkar.

 

 • 3
  Verð - greiðsluskilmálar
 • Nema annað sé tekið fram í pöntunarstaðfestingunni, gilda verð okkar „af verksmiðju“ - þar á meðal hleðsla í verksmiðju - að undanskildum umbúðum; þetta verður gjaldfært sérstaklega.
 • VSK er ekki innifalinn í verði okkar; hann er sýndur sérstaklega á reikningi á lögbundnu gengi þann dag sem reikningurinn er gefinn út.
 • Frádráttur afsláttar krefst sérstaks skriflegs samkomulags.
 • Nema annað sé tekið fram í pöntunarstaðfestingu skal kaupverð gjaldfalla nettó (án frádráttar) innan 30 daga frá dagsetningu reiknings. Lagareglur um afleiðingar greiðslufalls gilda.
 • Viðskiptavinur á því aðeins rétt á skuldajöfnunarrétti ef gagnkröfur hans hafa verið lögfestar, óumdeildar eða hafa verið viðurkenndar af okkur. Honum er einnig heimilt að neyta kyrrsetningarréttar að svo miklu leyti sem gagnkrafa hans byggir á sama samningssambandi.

 

 • 4
  afhendingartími
 • Upphaf afhendingartíma sem tilgreint er af okkur gerir ráð fyrir að allar tæknilegar spurningar séu útskýrðar.
 • Það að uppfylla afhendingarskyldu okkar krefst einnig tímanlegrar og réttrar uppfyllingar á skyldu viðskiptavinarins. Undantekning frá óuppfylltum samningi er enn áskilin.
 • Ef viðskiptavinur er í vanskilum við samþykki eða ef hann brýtur með saknæmum hætti aðrar samstarfsskyldur, eigum við rétt á að krefjast bóta fyrir það tjón sem við verðum fyrir í þessum efnum, þar með talið aukakostnað. Við áskiljum okkur rétt til að gera frekari kröfur.
 • Ef kröfum 3. mgr. er fullnægt flyst hættan á því að keypt hlutur tapist fyrir slysni eða skemmist fyrir slysni yfir á viðskiptavininn á þeim tímapunkti sem viðskiptavinurinn er í vanskilum við samþykki eða vanskil.
 • Við berum ábyrgð í samræmi við lagaákvæði að svo miklu leyti sem undirliggjandi kaupsamningur er fastur samningur í skilningi kafla 286 (2) nr. 4 BGB eða kafla 376 HGB. Við berum einnig ábyrgð í samræmi við lagaákvæði ef viðskiptavinur hefur, vegna tafa á afhendingu sem við berum ábyrgð á, rétt á að fullyrða að hagsmunir hans af frekari efndum samningsins séu fallnir.
 • Við berum einnig ábyrgð í samræmi við lagaákvæði ef töf á afhendingu stafar af ásetningi eða stórfelldu gáleysi á samningi sem við berum ábyrgð á; Sérhver mistök af hálfu fulltrúa okkar eða staðgengils umboðsmanna má rekja til okkar. Ef afhendingarsamningurinn er ekki byggður á vísvitandi samningsbroti sem við berum ábyrgð á, er skaðabótaábyrgð okkar takmörkuð við fyrirsjáanlegt, venjulega tjón.
 • Við berum einnig ábyrgð í samræmi við lagaákvæði að því marki sem töf á afhendingu sem við berum ábyrgð á byggist á saknæmu broti á mikilvægri samningsskyldu; í þessu tilviki er skaðabótaábyrgð þó takmörkuð við fyrirsjáanlegt, venjulega tjón.
 • Að auki, komi til dráttar á afhendingu, berum við ábyrgð fyrir hverja heila viku seinkun innan ramma fastra tafabóta sem nemur 0,5% af afhendingarverði, þó ekki meira en 3% af afhendingarverði. .
 • Frekari lagakröfur og réttindi viðskiptavina eru áskilin.

 

 • 5
  Flutningur áhættu - pökkunarkostnaður

(1) Nema annað sé tekið fram í pöntunarstaðfestingunni er samið um afhendingu „af verksmiðju“.

(2) Flutningur og allar aðrar umbúðir í samræmi við reglur um umbúðir verða ekki teknar til baka; bretti eru undanskilin. Viðskiptavini er skylt að farga umbúðunum á sinn kostnað.

(3) Ef viðskiptavinurinn óskar þess, munum við tryggja afhendingu með flutningstryggingu; kostnaður sem fellur til vegna þessa er á viðskiptavinum.

 

 • 6
  Ábyrgð á göllum
 • Kröfur um galla af hálfu kaupanda gera ráð fyrir að kaupandi hafi með réttum hætti staðið við eftirlits- og kvörtunarskyldur sínar samkvæmt kafla 377 í þýska viðskiptalögum (HGB).
 • Ef galli er á hinu keypta á viðskiptavinur rétt á, að eigin vali, á auka efndum í formi úrbóta á gallanum eða afhendingar á nýjum gallalausum hlut. Þegar um er að ræða afnám galla er okkur skylt að standa straum af öllum kostnaði sem nauðsynlegur er til að fjarlægja gallann, einkum flutnings-, ferða-, vinnu- og efniskostnað, að því marki sem hann eykst ekki af því að keypt er. hlutur var fluttur á annan stað en frammistöðustaðinn.
 • Ef viðbótarframkvæmd bregst á viðskiptavinur rétt á, að eigin vali, að falla frá samningi eða krefjast verðlækkunar.
 • Við berum ábyrgð í samræmi við lagaákvæði að svo miklu leyti sem viðskiptavinurinn heldur fram skaðabótakröfum sem byggjast á ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, þar með talið ásetningi eða stórkostlegu gáleysi af hálfu fulltrúa okkar eða staðgengils umboðsmanna. Nema við séum sökuð um vísvitandi brot á samningi, er skaðabótaábyrgð takmörkuð við fyrirsjáanlegt, venjulega tjón. Að auki berum við enga ábyrgð á tjóni af völdum vægrar gáleysis vegna galla á kaupum eða vinnu.
 • Við erum ábyrg í samræmi við lögbundin ákvæði ef við brjótum saknæmt gegn mikilvægri samningsskyldu; í þessu tilviki er skaðabótaábyrgð þó takmörkuð við fyrirsjáanlegt, venjulega tjón.
 • Ábyrgð á saknæmum skaða á lífi, útlimum eða heilsu er óbreytt; þetta á einnig við um lögboðna ábyrgð samkvæmt lögum um vöruábyrgð.
 • Nema annað sé tekið fram hér að ofan er ábyrgð undanskilin.
 • Burtséð frá þessu erum við hins vegar ábyrg gagnvart viðskiptavininum að því marki sem núverandi tryggingar okkar veita endurnýjun.
 • Fyrningarfrestur gallakrafna er 12 mánuðir, reiknað frá yfirfærslu áhættu.
 • Fyrningarfrestur ef um afhendingarúrræði er að ræða samkvæmt §§ 478, 479 BGB er óbreytt; það eru fimm ár frá afhendingu gallaða hlutans.

 

 • 7

Samábyrgð

 • Öll frekari skaðabótaábyrgð en kveðið er á um í § 6 - óháð lagalegu eðli kröfunnar sem haldið er fram - er útilokuð. Þetta á sérstaklega við um skaðabótakröfur sem stafa af vanrækslu við samningsgerð, vegna annarra brota á skyldum eða vegna skaðabótakrafna um bætur vegna eignatjóns í samræmi við kafla 823 í þýskum borgaralögum (BGB).
 • Að svo miklu leyti sem skaðabótaábyrgð gagnvart okkur er undanskilin eða takmörkuð á það einnig við um persónulega skaðabótaábyrgð starfsmanna okkar, starfsmanna, starfsmanna, fulltrúa og staðgengils.

 

 • 8
  Að tryggja eignarhald
 • Við áskiljum okkur eignarrétt á keyptri hlut þar til allar greiðslur úr afhendingarsamningi hafa borist. Við samningsrof af hálfu viðskiptavinar, einkum ef vanskil á greiðslu, eigum við rétt á að taka keyptan hlut til baka. Að taka keypta hlutinn til baka felur ekki í sér afturköllun frá samningnum, nema við höfum tekið það sérstaklega fram skriflega. Ef við leggjum hald á keypta hlutinn segjum við okkur alltaf frá samningnum. Eftir að hafa endurtekið keypta hlutinn höfum við heimild til að ráðstafa honum, andvirði sölunnar skal jafnað á móti skuldbindingum kaupanda - að frádregnum hæfilegum förgunarkostnaði.
 • Viðskiptavini er skylt að fara varlega með keyptan hlut; er honum einkum skylt að tryggja þær á sinn kostnað nægilega að endurgjaldi gegn skemmdum af völdum bruna, vatns og þjófnaðar. Ef þörf er á viðhaldi og eftirlitsvinnu ber viðskiptavinur að sinna því tímanlega á eigin kostnað.
 • Ef um er að ræða krampa eða önnur afskipti þriðja aðila, verður viðskiptavinurinn að tilkynna okkur tafarlaust skriflega svo að við getum gripið til málshöfðunar í samræmi við kafla 771 í þýskum einkamálalögum (ZPO). Ef þriðji aðilinn getur ekki endurgreitt okkur kostnað vegna málaferla og utan réttarfars í samræmi við kafla 771 í þýskum einkamálalögum ber viðskiptavinurinn ábyrgð á tjóninu sem við verðum fyrir.
 • Viðskiptavinur á rétt á að endurselja keyptan hlut í venjulegum viðskiptum; Hins vegar framselur hann nú þegar til okkar allar kröfur að fjárhæð endanlegrar reikningsfjárhæðar (með virðisaukaskatti) krafna okkar sem verða til vegna endursölunnar til viðskiptavina hans eða þriðja aðila, óháð því hvort varan hafi verið endurseld án eða eftir vinnslu. . Viðskiptavinurinn hefur heimild til að innheimta þessa kröfu jafnvel eftir framsalið. Heimild okkar til að innheimta kröfuna sjálft er óbreytt. Við skuldbindum okkur þó til að innheimta ekki kröfuna svo framarlega sem viðskiptavinurinn uppfyllir greiðsluskyldur sínar af mótteknu andvirðinu, er ekki í vanskilum og hefur einkum ekki sótt um gjaldþrotaskipti, nauðasamninga eða gjaldþrotaskipti eða greiðslur hafa verið stöðvaðar. . Ef svo er getum við hins vegar krafist þess að viðskiptavinur upplýsi okkur um framseldar kröfur og skuldara þeirra, veiti allar nauðsynlegar upplýsingar til innheimtu, afhendi tilheyrandi gögnum og tilkynni skuldurum (þriðju aðila) um framsalið.
 • Vinnsla eða umbreyting á keyptum hlut hjá viðskiptavinum fer alltaf fram fyrir okkur. Ef keypti hluturinn er unninn með öðrum hlutum sem ekki tilheyra okkur, öðlumst við sameign á nýja hlutnum í hlutfalli af verðmæti hins keypta (endanlegrar reikningsupphæð, með virðisaukaskatti) á móti öðrum unnum hlutum á tíma afgreiðslu. Sama gildir um hlut sem verður til við vinnslu og um keypta vöru afhenta með fyrirvara.
 • Ef keypti hluturinn er órjúfanlegur blandaður öðrum hlutum sem ekki tilheyra okkur, öðlumst við sameign á nýja hlutnum í hlutfalli af verðmæti hins keypta (endanlegrar reikningsfjárhæð að meðtöldum virðisaukaskatti) á móti hinum blönduðu hlutunum kl. tími blöndunar. Fari blöndun fram með þeim hætti að litið sé á hlut kaupanda sem aðalhlut er fallist á að kaupandi framselji hlutfallslega sameign til okkar. Viðskiptavinurinn skal halda einka- eða sameign fyrir okkur.
 • Viðskiptavinur framselur einnig til okkar þær kröfur til tryggingar á kröfum okkar á hendur honum sem myndast á hendur þriðja aðila við tengingu hins keypta hluta við eign.
 • Við skuldbindum okkur til að losa um þau verðbréf sem við eigum rétt á að beiðni viðskiptavinar að því marki sem söluverðmæti verðbréfa okkar er meira en 10% umfram kröfur til tryggingar; val á þeim verðbréfum sem á að gefa út er í okkar höndum.

 

 • 9
  Afhending og samsetning í verksmiðju viðskiptavinarins
 • Viðskiptavinur þarf að endurgreiða kostnað vegna samsetningarlauna og vasapeninga. Þetta á einnig við um yfirvinnu, vinnu á sunnudögum og almennum frídögum. Ferðatími og biðtími teljast til vinnutíma. Kostnaður vegna út- og heimferðar er greiddur af viðskiptavinum.
 • Vinnu sem hefur verið undirbúin fyrir samsetningu þarf að vera lokið þegar samsetning hefst. Samsetningarvinnan þarf að geta farið fram óhindrað.
 • Sé þess óskað mun kaupandi veita aðstoð við samsetningu, affermingu og flutning á afhendingarhlut á uppsetningarstað á eigin kostnað og útvega þann búnað sem þarf til uppsetningar og efni sem þarf til gangsetningar. Útvegun aðstoðarmanna og tækja til samsetningar, viðgerða og eftirlits fer fram eftir þörfum á ábyrgð viðskiptavinar. Ábyrgð Brauner Recyclingtech GmbH á aðstoðarmönnum sem viðskiptavinurinn útvegar er undanskilin.
 • Nánari upplýsingar um þóknun, ábyrgð o.s.frv. er samið sérstaklega fyrir hverja útsetningu á innréttingum.
 • Skilyrði fyrir framkvæmd samsetningar, viðgerða og eftirlits gilda einnig um ókeypis þjónustu og vinnu innan ábyrgðarsviðs.

 

 • 10
  Lögsagnarumdæmi - staður framkvæmdar
 • Ef viðskiptavinurinn er kaupmaður er starfsstöð okkar lögsögustaðurinn; hins vegar höfum við einnig rétt til að lögsækja viðskiptavininn fyrir héraðsdómstóli hans.
 • Lög Sambandslýðveldisins Þýskalands; gildi sölulaga SÞ er undanskilið.
 • Nema annað sé tekið fram í pöntunarstaðfestingunni er starfsstöð okkar framkvæmdastaðurinn.

 

 • 11
  Skilgreiningarákvæði

(1) Ef ákvæði þessara skilyrða er óvirkt eða ófullnægjandi skal það ekki hafa áhrif á virkni hinna. Óvirka eða ófullnægjandi skilyrðið skal endurtúlka og/eða bæta við á þann hátt að þeim tilgangi sem stefnt er með því sé náð eins og kostur er.

Við notum vafrakökur á vefsíðunni okkar. Sum þeirra eru nauðsynleg fyrir rekstur síðunnar á meðan önnur hjálpa okkur að bæta þessa vefsíðu og notendaupplifun (rakningarkökur). Þú getur ákveðið sjálfur hvort þú vilt leyfa vafrakökur. Vinsamlegast athugaðu að ef þú hafnar umsókn þinni er mögulegt að ekki allar aðgerðir síðunnar verði tiltækar.