Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek 01.01.2021-től

 • 1
  Általános – Hatály

(1) Az értékesítési feltételeink kizárólagosan érvényesek; Nem ismerjük el a vásárló olyan feltételét, amely ellentétes az értékesítési feltételeinkkel vagy attól eltér, kivéve, ha azok érvényességéhez kifejezetten írásban hozzájárultunk. Értékesítési feltételeink akkor is érvényesek, ha a vevőnek történő átadáskor feltétel nélkül teljesítünk a vevő egymásnak ellentmondó vagy eltérő feltételeinek ismeretében.

(2) A jelen szerződés teljesítése érdekében köztünk és az ügyfél között létrejött valamennyi megállapodást a jelen szerződés írásban rögzíti.

(3) A gépek, berendezések átadása csak akkor jár kezelési útmutatóval, ha az rendelkezésünkre áll. A bekötés és üzembe helyezés előtt a megrendelő vállalja, hogy gondoskodik az utasítások rendelkezésre állásáról, és gondoskodik az utasítások betartásáról.

(4) Értékesítési feltételeink csak a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 310. szakaszának 1. bekezdése értelmében vett vállalkozókra vonatkoznak.

(5) A jelen szerződés teljesítése céljából közöttünk és az ügyfél között létrejött valamennyi megállapodást írásban rögzítjük.

 

 • 2
  Ajánlat - ajánlati dokumentumok
 • Amennyiben a megrendelés a BGB 145. §-a szerint ajánlatnak minősül, 2 héten belül tudjuk elfogadni.
 • Fenntartjuk a képek, rajzok, számítások és egyéb dokumentumok tulajdonjogát és szerzői jogait. Ez vonatkozik a „bizalmasként” megjelölt írásos dokumentumokra is. Mielőtt azokat harmadik félnek továbbadná, az ügyfélnek kifejezett írásbeli hozzájárulásunkra van szüksége.

 

 • 3
  Árak - fizetési feltételek
 • Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában másként nem szerepel, árainkat „gyárilag” értjük - beleértve a gyári rakodást is - a csomagolás kivételével; ezt külön számlázzuk ki.
 • Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák; a számlán a számla kiállításának napján érvényes törvényi árfolyamon külön szerepel.
 • A kedvezmény levonásához külön írásbeli megállapodás szükséges.
 • Ha a megrendelés visszaigazolásában másként nem szerepel, a vételár nettó (levonás nélküli) fizetése a számla keltétől számított 30 napon belül esedékes. A fizetési mulasztás következményeire vonatkozó jogszabályi szabályok az irányadók.
 • Az Ügyfelet csak abban az esetben illeti meg beszámítási jog, ha viszontkövetelése jogerősen megalapozott, nem vitatott, vagy azt mi elismertük. A visszatartási jog gyakorlására is jogosult, amennyiben viszontkeresete ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul.

 

 • 4
  szállítási idő
 • Az általunk meghatározott szállítási idő kezdete minden műszaki kérdés tisztázását feltételezi.
 • Szállítási kötelezettségünk teljesítése megköveteli a vevő kötelezettségének időben történő és megfelelő teljesítését is. A nem teljesített szerződés kivétele fenntartva marad.
 • Ha az ügyfél elmulasztja az átvételt, vagy más együttműködési kötelezettségét vétkes módon megszegi, jogosultak vagyunk az ezzel kapcsolatban felmerült kárunk megtérítésére, beleértve az esetleges többletköltségeket is. Fenntartjuk a jogot további igények benyújtására.
 • Ha a (3) bekezdésben foglaltak teljesülnek, a megvásárolt termék véletlen elvesztésének vagy véletlen megromlásának kockázata abban az időpontban száll át a vevőre, amikor a vevő átvételi vagy nemteljesítési mulasztást szenved.
 • Felelősséget vállalunk a törvényi rendelkezéseknek megfelelően, amennyiben a mögöttes adásvételi szerződés a BGB 286. § (2) bekezdése 4. pontja vagy a HGB 376. § értelmében vett szerződés. Felelősséggel tartozunk a jogszabályi rendelkezések szerint abban az esetben is, ha a felelősségünkre háruló szállítási késedelem következtében a megrendelő jogosult arra hivatkozni, hogy a szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt.
 • Felelősséggel tartozunk továbbá a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, ha a kézbesítés késedelme szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegés miatt következett be, amelyért mi vagyunk felelősek; Képviselőink vagy helyettes ügynökeink bármilyen hibája nekünk tudható be. Ha a szállítási szerződés nem szándékos szerződésszegésen alapul, amelyért felelősséggel tartozunk, kártérítési felelősségünk az előrelátható, jellemzően bekövetkező kárra korlátozódik.
 • Felelősséget vállalunk a jogszabályi rendelkezések szerint is, amennyiben a felelősségünkre háruló szállítási késedelem lényeges szerződéses kötelezettség vétkes megszegésén alapul; ebben az esetben azonban a kártérítési felelősség az előrelátható, jellemzően bekövetkező kárra korlátozódik.
 • Ezen túlmenően a szállítási késedelem esetén a szállítási érték 0,5%-ának megfelelő, de legfeljebb a szállítási érték 3%-ának megfelelő késedelmi átalánydíj keretén belül minden teljes késedelmi hétért felelünk. .
 • A vásárló további jogi követeléseit és jogait fenntartjuk.

 

 • 5
  Kockázat áthárítása - csomagolási költségek

(1) Ha a megrendelés visszaigazolásában másként nem szerepel, a „gyárból” szállítás megegyezik.

(2) A csomagolási előírásoknak megfelelő szállítást és minden egyéb csomagolást nem veszünk vissza; raklapok kizárva. A vevő köteles a csomagolást saját költségén megsemmisíteni.

(3) Ha a megrendelő úgy kívánja, a szállítást szállítási biztosítással fedezzük; az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek a megrendelőt terhelik.

 

 • 6
  Felelősség a hibákért
 • A vevő hibaigénye feltételezi, hogy a vevő megfelelően eleget tett a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 377. szakasza szerinti ellenőrzési és reklamációs kötelezettségének.
 • A megvásárolt termék hibája esetén a vásárló saját belátása szerint jogosult kiegészítő teljesítésre a hiba elhárítása vagy új, hibamentes termék szállítása formájában. Hibaelhárítás esetén kötelesek viselni minden olyan költséget, amely a hiba elhárításához szükséges, így különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségeket, amennyiben ezeket nem növeli, hogy a megvásárolt áru a teljesítés helyétől eltérő helyre vitték.
 • A pótteljesítés meghiúsulása esetén a megrendelő jogosult választása szerint elállni a szerződéstől vagy árleszállítást követelni.
 • Felelősséggel tartozunk a törvényi rendelkezéseknek megfelelően, amennyiben az ügyfél szándékos szándékon vagy súlyos gondatlanságon alapuló kártérítési igényt érvényesít, ideértve képviselőink vagy helyettes ügynökeink szándékos szándékát vagy súlyos gondatlanságát is. Hacsak nem vádolnak szándékos szerződésszegéssel, a kártérítési felelősség az előrelátható, jellemzően bekövetkező kárra korlátozódik. Ezen túlmenően nem vállalunk felelősséget a vásárlás tárgyának vagy a munkavégzés tárgyának hibájából eredő enyhe hanyagságból eredő károkért.
 • A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő felelősséget vállalunk, ha lényeges szerződéses kötelezettséget vétkesen megszegünk; ebben az esetben azonban a kártérítési felelősség az előrelátható, jellemzően bekövetkező kárra korlátozódik.
 • Az életet, testi épséget vagy egészséget ért vétkes károkért való felelősség változatlan marad; ez vonatkozik a termékfelelősségi törvény szerinti kötelező felelősségre is.
 • Hacsak a fentiekben másként nem rendelkezik, a felelősség kizárt.
 • Ettől függetlenül azonban az ügyfél felé annyiban felelünk, ameddig meglévő biztosításaink cserét biztosítanak.
 • A hibaigénylés elévülési ideje a kockázat átszállásától számított 12 hónap.
 • A BGB 478. §-a, 479. §-a szerinti kézbesítési visszkereset elévülési ideje változatlan marad; öt év telt el a hibás termék átadásától számítva.

 

 • 7

Közös felelősség

 • A 6. §-ban foglaltakon túlmenően minden további kártérítési felelősség - az érvényesített igény jogi természetétől függetlenül - kizárt. Ez különösen vonatkozik a szerződéskötés során elkövetett gondatlanságból, egyéb kötelességszegésből vagy a német polgári törvénykönyv (BGB) 823. szakasza szerinti vagyoni kár megtérítésére irányuló deliktuális követelésekből eredő kártérítési igényekre.
 • Amennyiben a velünk szemben fennálló károkért való felelősség kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik alkalmazottaink, dolgozóink, alkalmazottaink, képviselőink és helyettes ügynökeink károkért való személyes felelősségére is.

 

 • 8
  A tulajdonjog megtartásának biztosítása
 • A megvásárolt termék tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg a szállítási szerződésből származó összes kifizetés be nem érkezik. A vásárló szerződésszegése esetén, különösen fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk a megvásárolt terméket visszavenni. A megvásárolt termék visszavétele nem minősül a szerződéstől való elállásnak, kivéve, ha ezt kifejezetten írásban jeleztük. Ha a vásárolt terméket lefoglaljuk, minden esetben elállunk a szerződéstől. A megvásárolt termék visszavétele után rendelkezésünkre áll rendelkezésünkre, az eladásból befolyt összeget a vevő kötelezettségeibe kell beszámítani - csökkentve az ésszerű ártalmatlanítási költségeket.
 • A vásárló köteles a megvásárolt árut gondosan kezelni; különösen köteles azokat saját költségén megfelelően pótlóértéken biztosítani tűz, víz és lopás okozta károk ellen. Ha karbantartási és ellenőrzési munkára van szükség, azt a megrendelőnek saját költségén kellő időben el kell végeznie.
 • Harmadik fél lefoglalása vagy egyéb beavatkozása esetén az ügyfélnek haladéktalanul írásban értesítenie kell bennünket, hogy jogi lépéseket tudjunk tenni a német polgári perrendtartás (ZPO) 771. szakasza szerint. Ha a harmadik fél a német polgári perrendtartás 771. paragrafusa szerint nem tudja megtéríteni számunkra a per bírósági és peren kívüli költségeit, a megrendelőt terheli az általunk okozott veszteség.
 • A vásárló jogosult a megvásárolt árut rendes üzletmenet keretében továbbértékesíteni; Azonban már most engedményez ránk minden követelésünket a végszámla összegének megfelelő összegben (ÁFA-val), függetlenül attól, hogy a megvásárolt terméket feldolgozás nélkül vagy azt követően értékesítették. . Az ügyfél az engedményezés után is jogosult a követelés behajtására. A követelés beszedésére vonatkozó jogkörünk változatlan marad. Vállaljuk azonban, hogy mindaddig nem hajtjuk be a követelést mindaddig, amíg az ügyfél a befolyt bevételből fizetési kötelezettségét teljesíti, nem késedelmes, és különösen nem kért csődeljárást, egyezségi vagy fizetésképtelenségi eljárást, vagy a kifizetést felfüggesztették. . Ebben az esetben azonban megkövetelhetjük, hogy az ügyfél tájékoztassa az átengedett követeléseket és azok adósait, adjon meg minden, a behajtáshoz szükséges információt, adja át a kapcsolódó dokumentumokat, és értesítse az adósokat (harmadik feleket) az engedményezésről.
 • A megvásárolt áru feldolgozása, átalakítása a vásárló által minden esetben helyettünk történik. Ha a megvásárolt terméket más, nem hozzánk tartozó cikkekkel dolgozzuk fel, akkor az új termékre a megvásárolt termék értékének (végszámla összege, áfát is beleértve) a többi feldolgozott tételhez viszonyított arányában szerzünk tulajdonjogot. feldolgozás ideje. A feldolgozás során keletkezett árura ugyanaz vonatkozik, mint a foglalással szállított vásárolt termékre.
 • Ha a vásárolt termék elválaszthatatlanul keveredik más, nem hozzánk tartozó cikkekkel, akkor az új termékre a megvásárolt termék értékének (végszámla összege, ÁFA-val) arányában szerzünk közös tulajdont a többi vegyes tételhez képest a keverés ideje. Ha az összekeverés úgy történik, hogy a vevő árucikkét kell főtárgynak tekinteni, akkor megegyezés szerint a vevő az arányos tulajdonrészt átruházza ránk. A vevő az egyedüli vagy közös tulajdont a számunkra fenntartja.
 • Az ügyfél átruházza ránk azokat a követeléseinket is, amelyek a vele szemben fennálló követeléseink biztosítására irányulnak, amelyek a megvásárolt termék ingatlannal való összekapcsolása révén harmadik személlyel szemben merülnek fel.
 • Vállaljuk a minket megillető értékpapírok felszabadítását az ügyfél kérésére, amennyiben értékpapírjaink realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja a biztosítandó követeléseket; a felszabadítandó értékpapírok kiválasztása a mi dolgunk.

 

 • 9
  Szállítás és összeszerelés az ügyfél üzemében
 • Az ügyfélnek meg kell térítenie az összeszerelési bérek és pótlékok költségeit. Ez vonatkozik a túlórákra, a vasárnapi és ünnepnapi munkára is. Az utazási idő és a várakozási idő munkaidőnek számít. Az oda- és visszaút költségeit az ügyfél viseli.
 • Az összeszerelésre előkészített munkát az összeszerelés megkezdésekor be kell fejezni. Az összeszerelési munkának akadálytalanul kell történnie.
 • Igény esetén a vevő saját költségén segítséget nyújt a szállítmány összeszerelésében, kirakodásában és a szerelés helyszínére szállításában, valamint biztosítja a beszereléshez szükséges eszközöket és az üzembe helyezéshez szükséges anyagokat. Az összeszerelésekhez, javításokhoz és ellenőrzésekhez szükséges segédek, eszközök biztosítása a megrendelő saját felelősségére történik. A Brauner Recyclingtech GmbH felelőssége az ügyfél által biztosított asszisztensekért kizárt.
 • A díjazással, felelősséggel stb. kapcsolatos további részleteket minden szerelői bevetés esetén külön egyeztetjük.
 • A szerelések, javítások és ellenőrzések elvégzésének feltételei az ingyenes szolgáltatásokra és a garanciális munkákra is vonatkoznak.

 

 • 10
  Illetékesség helye - teljesítés helye
 • Ha az ügyfél kereskedő, akkor a mi telephelyünk az illetékesség helye; ugyanakkor jogunkban áll perelni az ügyfelet a helyi bíróságon.
 • A Németországi Szövetségi Köztársaság joga; az ENSZ adásvételi törvényének érvényessége kizárt.
 • Ha a megrendelés visszaigazolásában másként nem szerepel, a teljesítés helye a mi telephelyünk.

 

 • 11
  Az elválaszthatósági záradék

(1) Ha e feltételek valamely rendelkezése hatástalan vagy hiányos, az nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényesülését. Az eredménytelen vagy hiányos feltételt újra kell értelmezni és/vagy kiegészíteni oly módon, hogy az általa kitűzött cél lehetőség szerint megvalósuljon.

Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része nélkülözhetetlen az oldal működéséhez, míg mások a weboldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-kat. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja jelentkezését, előfordulhat, hogy a webhely nem minden funkciója érhető el.