Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot 01.01.2021 alkaen

 • 1
  Yleistä - Soveltamisala

(1) Myyntiehtomme ovat voimassa yksinomaan; Emme tunnista asiakkaan ehtoja, jotka ovat ristiriidassa myyntiehtojemme kanssa tai poikkeavat niistä, ellemme ole nimenomaisesti kirjallisesti suostunut niiden pätevyyteen. Myyntiehtomme ovat voimassa myös, jos toteutamme ehdoitta asiakkaalle toimitettaessa tietäen asiakkaan ristiriitaiset tai poikkeavat ehdot.

(2) Kaikki sopimukset, jotka meidän ja asiakkaan välillä on tehty tämän sopimuksen toteuttamiseksi, on esitetty kirjallisesti tässä sopimuksessa.

(3) Koneiden ja laitteiden toimitukseen liitetään käyttöohjeet vain, jos meillä on ne. Asiakas sitoutuu ennen kytkemistä ja käyttöönottoa varmistamaan, että ohjeet ovat saatavilla ja että ohjeita noudatetaan.

(4) Myyntiehtomme koskevat vain Saksan siviililain (BGB) 310 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yrittäjiä.

(5) Kaikki sopimukset, jotka tehdään meidän ja asiakkaan välillä tämän sopimuksen toteuttamiseksi, on kirjattu tässä sopimuksessa.

 

 • 2
  Tarjous - tarjousasiakirjat
 • Jos tilaus on BGB-lain 145 pykälän mukainen tarjous, voimme hyväksyä sen 2 viikon kuluessa.
 • Pidätämme omistus- ja tekijänoikeudet kuviin, piirustuksiin, laskelmiin ja muihin asiakirjoihin. Tämä koskee myös kirjallisia asiakirjoja, jotka on merkitty "luottamukselliseksi". Ennen niiden luovuttamista kolmansille osapuolille asiakas vaatii nimenomaisen kirjallisen suostumuksemme.

 

 • 3
  Hinnat - maksuehdot
 • Ellei tilausvahvistuksessa toisin mainita, hintamme ovat "tehtaalta" - mukaan lukien lastaus tehtaalla - ei sisällä pakkausta; tämä laskutetaan erikseen.
 • ALV ei sisälly hintojemme; se näkyy laskussa erikseen laskun tekopäivän lakisääteisen kurssin mukaan.
 • Alennuksen vähentäminen edellyttää erillistä kirjallista sopimusta.
 • Ellei tilausvahvistuksessa toisin mainita, on kauppahinta maksettava nettona (ilman vähennystä) 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksun laiminlyönnin seurauksista sovelletaan lakisääteisiä sääntöjä.
 • Asiakkaalla on oikeus kuittausoikeuksiin vain, jos hänen vastavaatimukset ovat lainvoimaiset, kiistattomat tai me tunnustamme ne. Hänellä on myös oikeus käyttää pidätysoikeutta siltä osin kuin hänen vastakanne perustuu samaan sopimussuhteeseen.

 

 • 4
  toimitusaika
 • Määrittämämme toimitusajan alkaminen edellyttää kaikkien teknisten kysymysten selvittämistä.
 • Toimitusvelvollisuutemme noudattaminen edellyttää myös asiakkaan velvoitteen oikea-aikaista ja asianmukaista täyttämistä. Täyttämättömän sopimuksen poikkeus on varattu.
 • Mikäli asiakas jättää vastaanottamatta tai rikkoo syyllisesti muita yhteistyövelvoitteitaan, meillä on oikeus vaatia korvausta tästä aiheutuneesta vahingosta, mukaan lukien mahdolliset lisäkulut. Pidätämme oikeuden tehdä lisävaatimuksia.
 • Jos 3 momentin vaatimukset täyttyvät, riski ostetun tavaran vahingossa katoamisesta tai vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy asiakkaalle sillä hetkellä, kun asiakas on jättänyt vastaanottamatta tai laiminlyönyt maksun.
 • Olemme vastuussa lakisääteisten määräysten mukaisesti siltä osin kuin taustalla oleva ostosopimus on BGB §:n 286 (2) No. 4 tai § 376 HGB:n mukainen kiinteä sopimus. Olemme myös vastuussa lakisääteisten määräysten mukaisesti, jos asiakkaalla on meidän vastuullamme olevan toimituksen viivästymisen seurauksena oikeus väittää, että hänen intressinsä sopimuksen jatkotoimiin on lakannut.
 • Olemme myös vastuussa lakisääteisten määräysten mukaisesti, jos toimituksen viivästyminen johtuu tahallisesta tai törkeän huolimattomuudesta johtuvasta sopimusrikkomuksesta, josta olemme vastuussa; Kaikki edustajiemme tai sijaisagenttemme virheet johtuvat meistä. Jos toimitussopimus ei perustu tahalliseen sopimusrikkomukseen, josta olemme vastuussa, vahingonkorvausvastuumme rajoittuu ennakoitavissa olevaan, tyypillisesti tapahtuvaan vahinkoon.
 • Olemme myös vastuussa lakisääteisten määräysten mukaisesti siltä osin kuin vastuullamme oleva toimituksen viivästyminen perustuu olennaisen sopimusvelvoitteen syylliseen rikkomiseen; Tässä tapauksessa vahingonkorvausvastuu rajoittuu kuitenkin ennakoitavissa olevaan, tyypillisesti tapahtuvaan vahinkoon.
 • Lisäksi vastaamme toimituksen viivästyessä jokaisesta kokonaisesta viivästysviikosta kiinteämääräisen viivästyskorvauksen puitteissa, joka on 0,5 % toimituksen arvosta, mutta enintään 3 % toimituksen arvosta. .
 • Asiakkaan muut oikeudelliset vaatimukset ja oikeudet pidätetään.

 

 • 5
  Riskin siirto - pakkauskustannukset

(1) Ellei tilausvahvistuksessa toisin mainita, sovitaan toimituksesta "tehtaalta".

(2) Kuljetuksia ja muita pakkausmääräysten mukaisia ​​pakkauksia ei oteta takaisin; lavat eivät sisälly. Asiakas on velvollinen hävittämään pakkauksen omalla kustannuksellaan.

(3) Jos asiakas niin haluaa, katamme toimituksen kuljetusvakuutuksella; tästä aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas.

 

 • 6
  Vastuu virheistä
 • Ostajan väitteet virheistä edellyttävät, että ostaja on noudattanut asianmukaisesti Saksan kauppalain (HGB) pykälän 377 mukaisia ​​tarkastus- ja reklamaatiovelvoitteitaan.
 • Jos ostetussa tuotteessa on virhe, asiakkaalla on oikeus harkintansa mukaan täydentävään suoritukseen virheen oikaisemisen tai uuden, virheetön tavaran toimituksen muodossa. Vikojen poiston yhteydessä olemme velvollinen vastaamaan kaikista vian poistamiseen tarvittavista kuluista, erityisesti kuljetus-, matka-, työ- ja materiaalikulut, mikäli niitä ei lisää se, että ostettu tuote on siirretty muuhun paikkaan kuin suorituspaikkaan.
 • Jos lisäsuoritus epäonnistuu, tilaajalla on oikeus harkintansa mukaan peruuttaa sopimus tai vaatia hinnanalennusta.
 • Olemme vastuussa lakisääteisten määräysten mukaisesti siltä osin kuin asiakas vaatii vahingonkorvausvaatimuksia, jotka perustuvat tahalliseen tarkoitukseen tai törkeään huolimattomuuteen, mukaan lukien edustajiemme tai sijaisagenttimme tahallinen tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Ellei meitä syytetä tahallisesta sopimusrikkomuksesta, vastuu vahingoista rajoittuu ennakoitavissa olevaan, tyypillisesti tapahtuvaan vahinkoon. Emme myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet osto- tai työkohteen virheestä johtuvasta vähäisestä huolimattomuudesta.
 • Olemme vastuussa lakisääteisten määräysten mukaisesti, jos rikomme syyllisesti olennaista sopimusvelvoitetta; Tässä tapauksessa vahingonkorvausvastuu rajoittuu kuitenkin ennakoitavissa olevaan, tyypillisesti tapahtuvaan vahinkoon.
 • Vastuu hengelle, raajoille tai terveydelle aiheutuneesta vahingosta säilyy ennallaan; tämä koskee myös tuotevastuulain mukaista pakollista vastuuta.
 • Ellei yllä ole toisin määrätty, vastuu on poissuljettu.
 • Tästä huolimatta olemme kuitenkin asiakkaalle vastuussa siltä osin kuin olemassa olevat vakuutuksemme tarjoavat korvaavan.
 • Virhevaatimuksen vanhentumisaika on 12 kuukautta, joka lasketaan riskin siirtymisestä.
 • BGB §:n 478, 479 mukaisen toimituksen vanhentumisaika ei muutu; se on viisi vuotta viallisen tuotteen toimittamisesta.

 

 • 7

Yhteisvastuu

 • Muut kuin 6 §:ssä säädetyt vahingonkorvausvastuut - riippumatta esitetyn vaatimuksen oikeudellisesta luonteesta - on poissuljettu. Tämä koskee erityisesti vahingonkorvausvaatimuksia, jotka ovat aiheutuneet sopimusta tehtäessä laiminlyönnistä, muista laiminlyönneistä tai vahingonkorvausvaatimuksista Saksan siviililain (BGB) §:n 823 mukaisesti.
 • Siltä osin kuin vastuu meille kohdistuvista vahingoista on poissuljettu tai rajoitettu, tämä koskee myös työntekijöidemme, työntekijöidemme, työntekijöidemme, edustajiemme ja sijaisedustajien henkilökohtaista vastuuta vahingoista.

 

 • 8
  Omistusoikeuden säilyttämisen varmistaminen
 • Pidätämme omistusoikeuden ostettuun tuotteeseen, kunnes kaikki toimitussopimuksen mukaiset maksut on vastaanotettu. Mikäli asiakas rikkoo sopimusta, erityisesti jos maksu on laiminlyöty, meillä on oikeus ottaa ostettu tuote takaisin. Ostetun tuotteen takaisin ottaminen ei tarkoita peruuttamista sopimuksesta, ellemme ole nimenomaisesti ilmoittanut tästä kirjallisesti. Jos takavarikoimme ostetun tuotteen, perumme aina sopimuksen. Otettuamme ostetun tuotteen takaisin, olemme oikeutettuja luovuttamaan sen; myynnistä saadut varat kuitataan ostajan veloista - vähennettynä kohtuullisilla hävityskuluilla.
 • Asiakas on velvollinen käsittelemään ostettua tuotetta huolellisesti; Erityisesti hän on velvollinen vakuuttamaan ne omalla kustannuksellaan riittävästi jälleenhankinta-arvolla tulipalon, veden ja varkauden aiheuttamien vahinkojen varalta. Mikäli huolto- ja tarkastustöitä tarvitaan, tulee asiakkaan suorittaa ne ajoissa omalla kustannuksellaan.
 • Jos kolmannet osapuolet ryhtyvät takavarikoihin tai muihin toimenpiteisiin, asiakkaan on ilmoitettava siitä meille välittömästi kirjallisesti, jotta voimme ryhtyä oikeustoimiin Saksan siviiliprosessilain (ZPO) pykälän 771 mukaisesti. Jos kolmas osapuoli ei pysty korvaamaan meille oikeudenkäynnin oikeudenkäyntikuluja Saksan siviiliprosessilain pykälän 771 mukaisesti, asiakas on vastuussa meille aiheutuneesta vahingosta.
 • Asiakkaalla on oikeus jälleenmyydä ostamansa tavara tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä; Hän kuitenkin luovuttaa jo nyt meille kaikki saatavamme laskun loppusumman (sis. ALV) suuruiset saamiset, jotka johtuvat jälleenmyynnistä hänen asiakkailleen tai kolmansille osapuolille, riippumatta siitä, myytiinkö ostettu tuote edelleen ilman käsittelyä vai sen jälkeen. . Asiakkaalla on edelleen oikeus periä tämä vaatimus myös siirron jälkeen. Valtuuteemme periä itse vaatimus säilyy ennallaan. Sitoudumme kuitenkin olemaan perimättä saatavaa niin kauan kuin asiakas täyttää maksuvelvoitteensa saaduista varoista, ei ole maksukyvytön ja etenkään ei ole hakenut konkurssi-, sovinto- tai maksukyvyttömyysmenettelyä tai maksut on keskeytetty . Mikäli näin on, voimme kuitenkin vaatia, että asiakas ilmoittaa meille luovutetuista saatavista ja niiden velallisista, antaa kaikki perintään tarvittavat tiedot, luovuttaa niihin liittyvät asiakirjat ja ilmoittaa luovutuksesta velallisille (kolmannille osapuolille).
 • Asiakkaan toimesta ostetun tuotteen käsittely tai muuntaminen suoritetaan aina puolestamme. Jos ostettua tuotetta käsitellään muilla tuotteilla, jotka eivät kuulu meille, hankimme yhteisomistuksen uuteen tuotteeseen suhteessa ostetun tuotteen arvon (loppulaskusumma, sisältäen ALV) suhteessa muihin käsiteltäviin tuotteisiin. käsittelyaika. Käsittelyllä luotua tuotetta koskee sama kuin varauksella toimitettua ostettua tuotetta.
 • Jos ostettu tuote sekoittuu erottamattomasti muihin tuotteisiin, jotka eivät kuulu meille, hankimme yhteisomistuksen uuteen tuotteeseen suhteessa ostetun tuotteen arvoon (lasku loppusumma, sisältäen ALV) muihin sekatuotteisiin osoitteessa sekoituksen aika. Mikäli sekoittuminen tapahtuu siten, että ostajan tavaraa on pidettävä päätavarana, sovitaan, että ostaja siirtää suhteellisen yhteisomistuksen meille. Asiakas pitää yksin- tai yhteisomistuksen meille.
 • Asiakas luovuttaa meille myös saatavat turvataksemme häntä vastaan, jotka syntyvät kolmatta osapuolta vastaan ​​ostetun tavaran liittämisestä omaisuuteen.
 • Sitoudumme luovuttamaan asiakkaan pyynnöstä ne arvopaperit, joihin meillä on oikeus, siltä osin kuin arvopapereiden realisointiarvo ylittää vakuutettavat saamiset yli 10 %; Vapautettavien arvopapereiden valinta on meidän vastuullamme.

 

 • 9
  Toimitus ja kokoonpano asiakkaan tehtaalla
 • Asiakkaan on korvattava kokoonpanopalkkojen ja palkkioiden kulut. Tämä koskee myös ylitöitä, sunnuntai- ja pyhäpäiviä. Matka- ja odotusaika lasketaan työaikaan. Meno- ja paluumatkan kustannukset maksaa asiakas.
 • Kokoamista varten valmisteltu työ on suoritettava kokoonpanon alkaessa. Kokoonpanotyön on voitava tapahtua esteettä.
 • Ostaja avustaa pyynnöstä omalla kustannuksellaan lähetyksen kokoonpanossa, purkamisessa ja kuljetuksessa asennuspaikalle sekä toimittaa asennukseen tarvittavat laitteet ja käyttöönotossa tarvittavat materiaalit. Asennuksiin, korjauksiin ja tarkastuksiin liittyvien avustajien ja laitteiden hankkiminen tapahtuu tarpeen mukaan asiakkaan omalla vastuulla. Brauner Recyclingtech GmbH ei vastaa asiakkaan toimittamista avustajista.
 • Palkkauksesta, vastuusta jne. sovitaan erikseen jokaisen asentajan käyttöönoton yhteydessä.
 • Kokoonpanojen, korjausten ja tarkastusten suorittamisen ehdot koskevat myös ilmaisia ​​palveluita ja takuun piiriin kuuluvia töitä.

 

 • 10
  Toimivallan paikka - suorituspaikka
 • Jos asiakas on kauppias, toimipaikkamme on lainkäyttöpaikka; Meillä on kuitenkin myös oikeus haastaa asiakas hänen paikalliseen tuomioistuimeensa.
 • Saksan liittotasavallan laki; YK:n myyntilain pätevyys on poissuljettu.
 • Ellei tilausvahvistuksessa toisin mainita, toimipaikkamme on suorituspaikka.

 

 • 11
  Jaettavuuslauseke

(1) Jos näiden ehtojen säännös on tehoton tai epätäydellinen, tämä ei vaikuta muiden ehtojen tehokkuuteen. Tehoton tai puutteellinen ehto on tulkittava uudelleen ja/tai täydennettävä siten, että sillä tavoiteltu tarkoitus saavutetaan mahdollisimman pitkälle.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Jotkut niistä ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta, kun taas toiset auttavat meitä parantamaan tätä verkkosivustoa ja käyttökokemusta (seurantaevästeet). Voit päättää itse, haluatko sallia evästeet. Huomaa, että jos hylkäät hakemuksesi, on mahdollista, että kaikki sivuston toiminnot eivät ole käytettävissä.