Üldised tarnetingimused

Üldised tarnetingimused alates 01.01.2021

 • 1
  Üldine – ulatus

(1) kehtivad ainult meie müügitingimused; Me ei tunnista kliendi tingimusi, mis on vastuolus meie müügitingimustega või sellest kõrvale kalduvad, välja arvatud juhul, kui oleme nende kehtivusega sõnaselgelt kirjalikult nõustunud. Meie müügitingimused kehtivad ka juhul, kui täidame kliendile üleandmisel tingimusteta, teades kliendi vastuolulistest või kõrvalekalduvatest tingimustest.

(2) Kõik meie ja kliendi vahel käesoleva lepingu täitmiseks sõlmitud kokkulepped on käesolevas lepingus kirjalikult sätestatud.

(3) Masinate ja seadmete tarnimisega kaasneb kasutusjuhend ainult siis, kui see on meil olemas. Klient kohustub enne ühendamist ja kasutuselevõttu tagama juhendi olemasolu ja selle järgimise.

(4) Meie müügitingimused kehtivad ainult ettevõtjatele Saksa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvi 310 lõike 1 tähenduses.

(5) Kõik lepingud, mis meie ja kliendi vahel sõlmitakse käesoleva lepingu täitmiseks, on käesolevas lepingus kirjalikult sätestatud.

 

 • 2
  Pakkumine – pakkumise dokumendid
 • Kui tellimus kvalifitseerub BGB paragrahvi 145 kohaselt pakkumiseks, saame selle vastu võtta 2 nädala jooksul.
 • Jätame endale omandiõigused ja autoriõigused piltidele, joonistele, arvutustele ja muudele dokumentidele. See kehtib ka kirjalike dokumentide kohta, mis on määratletud kui "konfidentsiaalsed". Enne nende kolmandatele isikutele edastamist nõuab klient meie selgesõnalist kirjalikku nõusolekut.

 

 • 3
  Hinnad - maksetingimused
 • Kui tellimuse kinnituses ei ole märgitud teisiti, kehtivad meie hinnad “tehasest” – sh tehases laadimine – pakendamata; selle eest tasutakse eraldi.
 • Meie hinnad ei sisalda käibemaksu; see näidatakse arvel eraldi arve väljastamise päeva seadusejärgse kursi järgi.
 • Allahindluse mahaarvamiseks on vajalik kirjalik erikokkulepe.
 • Kui tellimuse kinnituses ei ole märgitud teisiti, tuleb ostuhind tasuda (ilma mahaarvamiseta) 30 päeva jooksul alates arve kuupäevast. Kohaldatakse maksehäire tagajärgi käsitlevaid õigusnorme.
 • Kliendil on tasaarvestuse õigused vaid juhul, kui tema vastunõuded on seaduslikult põhjendatud, vaieldamatud või meie poolt tunnustatud. Samuti on tal õigus kasutada kinnipidamisõigust, kuivõrd tema vastuhagi põhineb samal lepingulisel suhtel.

 

 • 4
  tarneaeg
 • Meie poolt määratud tarneaja algus eeldab kõikide tehniliste küsimuste selgitamist.
 • Meie tarnekohustuse täitmine eeldab ka kliendi kohustuse õigeaegset ja nõuetekohast täitmist. Täitmata lepingu erand jääb broneerituks.
 • Kui klient rikub vastuvõtmist või kui ta rikub süüliselt muid koostöökohustusi, on meil õigus nõuda sellega seoses tekkinud kahju hüvitamist, sealhulgas võimalikud lisakulud. Jätame endale õiguse esitada täiendavaid pretensioone.
 • Kui lõike 3 nõuded on täidetud, läheb ostetud kauba juhusliku kaotsimineku või riknemise risk üle kliendile ajal, mil klient on jätnud vastu võtmata või rikkuma.
 • Vastutame vastavalt seadusesätetele niivõrd, kuivõrd selle aluseks olev ostuleping on kindel tehing BGB paragrahvi 286 lõike 2 punkti 4 või HGB paragrahvi 376 tähenduses. Samuti vastutame vastavalt seaduses sätestatule, kui kliendil on meie vastutusel oleva kohaletoimetamise viibimise tõttu õigus väita, et tema huvi lepingu edasise täitmise vastu on ära langenud.
 • Samuti vastutame vastavalt seaduses sätestatule, kui kohaletoimetamise viibimine on tingitud tahtlikust või raskest hooletusest tingitud lepingurikkumisest, mille eest vastutame; Kõik meie esindajate või asendusagentide vead omistatakse meile. Kui tarneleping ei põhine tahtlikul lepingurikkumisel, mille eest me vastutame, on meie vastutus kahjude eest piiratud ettenähtava, tavaliselt tekkiva kahjuga.
 • Samuti vastutame vastavalt seadusesätetele niivõrd, kuivõrd meie vastutusel olev tarne hilinemine põhineb olulise lepingulise kohustuse süülisel rikkumisel; sel juhul aga on vastutus kahjude eest piiratud ettenähtava, tüüpiliselt tekkiva kahjuga.
 • Lisaks vastutame tarne hilinemise korral iga hilinenud täisnädala eest kindlasummalise viivitushüvitise raames 0,5% tarneväärtusest, kuid mitte rohkem kui 3% tarneväärtusest. .
 • Kliendi edasised juriidilised nõuded ja õigused on kaitstud.

 

 • 5
  Riski ülekandmine – pakendamiskulud

(1) Kui tellimuse kinnituses ei ole märgitud teisiti, lepitakse kokku tarne “tehasest”.

(2) Transporti ja kõiki muid pakendieeskirjadele vastavaid pakendeid tagasi ei võeta; kaubaalused on välistatud. Klient on kohustatud utiliseerima pakendi omal kulul.

(3) Kliendi soovil katame kohaletoimetamise transpordikindlustusega; sellega seotud kulud kannab klient.

 

 • 6
  Vastutus puuduste eest
 • Ostjapoolsed nõuded puuduste kohta eeldavad, et ostja on nõuetekohaselt täitnud Saksa äriseadustiku (HGB) paragrahvist 377 tulenevad kontrolli- ja kaebuse esitamise kohustused.
 • Ostetud kaubal puuduse ilmnemisel on kliendil õigus omal äranägemisel täiendavale sooritusvõimele puuduse kõrvaldamise või uue, puudusteta kauba kohaletoimetamise näol. Defektide kõrvaldamise korral oleme kohustatud kandma kõik puuduse kõrvaldamiseks vajalikud kulud, eelkõige transpordi-, reisi-, töö- ja materjalikulud, kuivõrd neid ei suurenda asjaolu, et ostetud ese oli tuuakse muusse kohta kui esinemiskoht.
 • Kui lisatäitmine ebaõnnestub, on kliendil õigus omal valikul lepingust taganeda või nõuda hinna alandamist.
 • Vastutame vastavalt seadusesätetele niivõrd, kuivõrd klient esitab kahju hüvitamise nõuded, mis põhinevad tahtlikul tahtlusel või raskel hooletusel, sealhulgas meie esindajate või esindajate tahtlikul tahtlusel või raskel hooletusel. Kui meid ei süüdistata tahtlikus lepingurikkumises, on vastutus kahjude eest piiratud ettenähtava, tavaliselt tekkiva kahjuga. Lisaks ei vastuta me ostu- või tööobjekti puudusest tingitud kergest hooletusest tekkinud kahju eest.
 • Vastutame seaduses sätestatud korras, kui rikume süüliselt olulist lepingulist kohustust; sel juhul aga on vastutus kahjude eest piiratud ettenähtava, tüüpiliselt tekkiva kahjuga.
 • Vastutus elule, jäsemetele või tervisele tekitatud kahju eest jääb muutumatuks; see kehtib ka tootevastutuse seaduse kohase kohustusliku vastutuse kohta.
 • Kui eespool ei ole teisiti reguleeritud, on vastutus välistatud.
 • Sellest hoolimata vastutame kliendi ees selles ulatuses, mil määral meie olemasolevad kindlustused pakuvad asendust.
 • Defektnõuete aegumistähtaeg on 12 kuud, mida arvestatakse riski üleminekust.
 • BGB §-de 478, 479 kohase kättetoimetamise regressi aegumistähtaeg jääb muutumatuks; see on viis aastat defektse kauba üleandmisest.

 

 • 7

Ühine vastutus

 • Mis tahes edasine vastutus kahju hüvitamise eest, kui on sätestatud §-s 6 – olenemata väidetava nõude õiguslikust iseloomust – on välistatud. Eelkõige puudutab see kahju hüvitamise nõudeid, mis tulenevad hooletusest lepingu sõlmimisel, muudest kohustuste rikkumistest või deliktilistest varakahju hüvitamise nõuetest vastavalt Saksa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvile 823.
 • Kuivõrd vastutus kahjude eest meie ees on välistatud või piiratud, kehtib see ka meie töötajate, töötajate, töötajate, esindajate ja asendusagentide isikliku kahju hüvitamise kohta.

 

 • 8
  Omandi säilimise tagamine
 • Jätame ostetud kauba omandiõiguse seniks, kuni kõik tarnelepingust tulenevad maksed on laekunud. Kui klient rikub lepingut, eelkõige tasumata jätmise korral, on meil õigus ostetud kaup tagasi võtta. Ostetud kauba tagasivõtmine ei ole lepingust taganemine, välja arvatud juhul, kui oleme seda selgesõnaliselt kirjalikult väljendanud. Kui arestime ostetud eseme, taganeme alati lepingust. Pärast ostetud eseme tagasivõtmist on meil õigus see utiliseerida, müügist saadav tulu tuleb tasaarveldada ostja kohustustega – millest on maha arvatud mõistlikud kõrvaldamiskulud.
 • Klient on kohustatud käsitlema ostetud asja hoolikalt; eelkõige on ta kohustatud need kindlustama omal kulul piisava asendusväärtusega tulekahjust, veest ja vargusest põhjustatud kahjude vastu. Kui on vaja hooldus- ja ülevaatustöid, peab klient need oma kuludega õigeaegselt tegema.
 • Kolmandate isikute arestimise või muul viisil sekkumise korral peab klient meid sellest viivitamatult kirjalikult teavitama, et saaksime Saksamaa tsiviilkohtumenetluse seadustiku (ZPO) paragrahvi 771 kohaselt võtta meetmeid. Kui kolmas isik ei suuda Saksamaa tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 771 kohaselt hüvitada meile hagi kohtu- ja kohtuväliseid kulusid, vastutab klient meie tekitatud kahju eest.
 • Kliendil on õigus ostetud kaup tavapärase äritegevuse käigus edasi müüa; Kuid ta loovutab meile juba praegu kõik meie nõuete arve lõppsumma ulatuses (koos käibemaksuga) kõik nõuded, mis tulenevad edasimüügist tema klientidele või kolmandatele isikutele, olenemata sellest, kas ostetud kaup müüdi edasi ilma töötlemiseta või pärast töötlemist. . Kliendil on õigus seda nõuet sisse nõuda ka pärast loovutamist. See ei mõjuta meie volitusi nõuet ise sisse nõuda. Kohustume aga nõuet mitte sisse nõudma seni, kuni klient täidab laekunud tulult oma maksekohustusi, ei ole tasumata ja eelkõige ei ole esitanud pankroti-, kokkuleppe- või maksejõuetusmenetlust või maksed on peatatud. . Sellisel juhul saame aga nõuda, et klient teavitaks meid loovutatud nõuetest ja nende võlgnikest, esitaks kogu sissenõudmiseks vajaliku teabe, annaks üle kaasnevad dokumendid ning teavitaks loovutamisest võlgnikke (kolmandaid isikuid).
 • Ostetud kauba töötlemine või ümberkujundamine kliendi poolt teostatakse alati meie eest. Kui ostetud kaupa töödeldakse koos teiste meile mittekuuluvate esemetega, omandame uue kauba kaasomandi ostetud kauba väärtuse (arve lõppsumma koos käibemaksuga) suhtega muudele müügil töödeldud kaupadele. töötlemise aeg. Töötlemise teel loodud kauba kohta kehtib sama, mis broneeringuga tarnitud ostetud kauba kohta.
 • Kui ostetud asi on lahutamatult segunenud teiste meile mittekuuluvate esemetega, omandame uue eseme kaasomandi ostetud kauba väärtuse (arve lõppsumma koos käibemaksuga) suhtega muudele segatud asjadele kl. segamise aeg. Kui segamine toimub nii, et ostja asja tuleb lugeda põhiesemeks, lepitakse kokku, et ostja annab proportsionaalse kaasomandi üle meile. Klient jätab ainu- või kaasomandi meile.
 • Klient loovutab meile ka meie nõuete tagamiseks tema vastu, mis on tekkinud kolmanda isiku vastu ostetud eseme sidumise kaudu kinnisvaraga.
 • Kohustume kliendi nõudmisel vabastama väärtpabereid, millele meil on õigus niivõrd, kuivõrd meie väärtpaberite realiseerimisväärtus ületab tagatavaid nõudeid rohkem kui 10% võrra; vabastatavate väärtpaberite valik on meie ülesanne.

 

 • 9
  Tarne ja komplekteerimine kliendi tehases
 • Klient peab hüvitama kulud montaažipalgale ja hüvitiste määradele. See kehtib ka ületunnitöö, pühapäevase ja riigipüha töö kohta. Reisi- ja ooteaega arvestatakse tööaja hulka. Edasi- ja tagasisõidu kulud tasub klient.
 • Montaažiks ettevalmistatud töö peab olema lõpetatud, kui monteerimine algab. Montaažitööd peavad saama toimuda takistamatult.
 • Soovi korral abistab ostja omal kulul tarneartikli kokkupanemisel, mahalaadimisel ja transportimisel paigalduskohta ning tagab paigaldamiseks vajalikud seadmed ja kasutuselevõtuks vajalikud materjalid. Assistentide ja seadmete pakkumine montaažiks, remondiks ja ülevaatuseks toimub vastavalt vajadusele kliendi omal vastutusel. Brauner Recyclingtech GmbH vastutus kliendi poolt pakutavate assistentide eest on välistatud.
 • Täiendavad üksikasjad töötasu, vastutuse jms kohta lepitakse iga paigaldaja puhul eraldi kokku.
 • Montaažide, remondi- ja ülevaatuste teostamise tingimused kehtivad ka tasuta teenustele ja garantii alla kuuluvatele töödele.

 

 • 10
  Kohtualluvuskoht – täitmise koht
 • Kui klient on kaupmees, on meie tegevuskoht jurisdiktsiooni koht; siiski on meil õigus kaebada klient tema kohalikus kohtus.
 • Saksamaa Liitvabariigi seadus; ÜRO müügiseaduse kehtivus on välistatud.
 • Kui tellimuse kinnituses ei ole märgitud teisiti, on täitmise kohaks meie tegevuskoht.

 

 • 11
  Eraldatavus klausel

(1) Kui käesolevate tingimuste säte on ebatõhus või mittetäielik, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste tõhusust. Ebaefektiivne või mittetäielik tingimus tuleb ümber tõlgendada ja/või täiendada selliselt, et sellega taotletav eesmärk saavutataks nii palju kui võimalik.

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Mõned neist on saidi toimimiseks hädavajalikud, teised aga aitavad meil seda veebisaiti ja kasutajakogemust täiustada (jälgimisküpsised). Saate ise otsustada, kas soovite küpsiseid lubada. Pange tähele, et kui lükkate oma taotluse tagasi, ei pruugi kõik veebisaidi funktsioonid saadaval olla.