Všeobecné dodací podmínky

Všeobecné dodací podmínky od 01.01.2021

 • 1
  Obecné - Rozsah

(1) Platí výhradně naše podmínky prodeje; Neuznáváme žádné podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s našimi podmínkami prodeje nebo se od nich odchylují, ledaže bychom s jejich platností výslovně písemně souhlasili. Naše obchodní podmínky platí také v případě, že je bezpodmínečně provedeme při dodání zákazníkovi s vědomím rozporuplných nebo odchylných podmínek zákazníka.

(2) Veškeré dohody uzavřené mezi námi a zákazníkem za účelem plnění této smlouvy jsou v této smlouvě uvedeny písemně.

(3) K dodávce strojů a zařízení budou přiloženy pouze návody k obsluze, pokud je máme. Před připojením a uvedením do provozu se zákazník zavazuje zajistit dostupnost návodu a jeho dodržování.

(4) Naše prodejní podmínky platí pouze pro podnikatele ve smyslu § 310 odst. 1 německého občanského zákoníku (BGB).

(5) Veškerá ujednání, která jsou uzavřena mezi námi a zákazníkem za účelem plnění této smlouvy, jsou v této smlouvě uvedena písemně.

 

 • 2
  Nabídka - nabídkové dokumenty
 • Pokud se objednávka kvalifikuje jako nabídka v souladu s § 145 BGB, můžeme ji přijmout do 2 týdnů.
 • Vyhrazujeme si vlastnická práva a autorská práva na obrázky, výkresy, výpočty a další dokumenty. To platí i pro písemné dokumenty, které jsou označeny jako „důvěrné“. Před jejich předáním třetím osobám vyžaduje zákazník náš výslovný písemný souhlas.

 

 • 3
  Ceny - platební podmínky
 • Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, platí naše ceny „ze závodu“ – včetně nakládky v továrně – bez balení; toto bude účtováno zvlášť.
 • DPH není zahrnuta v našich cenách; ve faktuře je uveden samostatně v zákonné sazbě v den vystavení faktury.
 • Odečtení slevy vyžaduje zvláštní písemnou dohodu.
 • Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je kupní cena splatná netto (bez srážky) do 30 dnů od data vystavení faktury. Platí zákonná pravidla týkající se následků prodlení s platbou.
 • Zákazník má právo na započtení pouze tehdy, pokud jeho protinároky byly právně prokázány, jsou nesporné nebo byly námi uznány. Je rovněž oprávněn uplatnit zadržovací právo, pokud je jeho protinárok založen na stejném smluvním vztahu.

 

 • 4
  dodací lhůta
 • Námi stanovený počátek dodací lhůty předpokládá vyjasnění všech technických otázek.
 • Splnění naší dodací povinnosti vyžaduje také včasné a řádné splnění povinnosti zákazníka. Výjimka nesplněné smlouvy zůstává vyhrazena.
 • Pokud je zákazník v prodlení s převzetím nebo pokud zaviněně poruší jiné povinnosti součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která nám v této souvislosti vznikne, včetně případných dalších nákladů. Vyhrazujeme si právo na další nároky.
 • Pokud jsou splněny požadavky odstavce (3), přechází riziko náhodné ztráty nebo náhodného poškození zakoupené položky na zákazníka v okamžiku, kdy je zákazník v prodlení s převzetím nebo prodlením.
 • Odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud je podkladová kupní smlouva uzavřeným obchodem ve smyslu § 286 (2) č. 4 BGB nebo § 376 HGB. Podle zákonných ustanovení ručíme také v případě, že v důsledku prodlení s dodáním, za které odpovídáme, je zákazník oprávněn tvrdit, že přestal jeho zájem na dalším plnění smlouvy.
 • V souladu se zákonnými ustanoveními ručíme také v případě, že zpoždění dodávky je způsobeno úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením smlouvy, za které odpovídáme; Jakákoli chyba ze strany našich zástupců nebo zástupců je přičitatelná nám. Pokud smlouva o dodávce není založena na úmyslném porušení smlouvy, za které odpovídáme, je naše odpovědnost za škody omezena na předvídatelnou, obvykle se vyskytující škodu.
 • Jsme rovněž odpovědní v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud je zpoždění dodávky, za které odpovídáme, založeno na zaviněném porušení podstatné smluvní povinnosti; v tomto případě je však odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, typicky se vyskytující škodu.
 • Navíc v případě prodlení s dodáním ručíme za každý celý týden prodlení v rámci paušální náhrady za prodlení ve výši 0,5 % z hodnoty dodávky, maximálně však 3 % hodnotu dodávky.
 • Další právní nároky a práva zákazníka jsou vyhrazeny.

 

 • 5
  Přenos rizika - náklady na balení

(1) Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je sjednáno dodání „ze závodu“.

(2) Přeprava a všechny ostatní obaly v souladu s obalovým řádem nebudou brány zpět; palety jsou vyloučeny. Zákazník je povinen zlikvidovat obal na vlastní náklady.

(3) Pokud si to zákazník přeje, pokryjeme dodávku přepravním pojištěním; náklady s tím spojené nese zákazník.

 

 • 6
  Odpovědnost za vady
 • Nároky z vad ze strany kupujícího předpokládají, že kupující řádně splnil své kontrolní a reklamační povinnosti podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB).
 • Vyskytne-li se na koupené věci vada, má zákazník dle svého uvážení právo na doplňkové plnění v podobě odstranění vady nebo dodání nové věci bez vady. V případě odstranění závad jsme povinni nést veškeré náklady nutné k odstranění závady, zejména náklady na dopravu, cestu, práci a materiál, pokud nejsou navýšeny o to, že zakoupená věc byla převezena na jiné místo, než je místo plnění.
 • Pokud se dodatečné plnění nepodaří, je zákazník oprávněn dle své volby od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu z ceny.
 • Jsme odpovědní v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud zákazník uplatní nároky na náhradu škody na základě úmyslného úmyslu nebo hrubé nedbalosti, včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany našich zástupců nebo zástupců. Pokud nejsme obviněni z úmyslného porušení smlouvy, je odpovědnost za škody omezena na předvídatelnou, obvykle se vyskytující škodu. Navíc neručíme za škodu způsobenou lehkou nedbalostí v důsledku vady předmětu koupě nebo díla.
 • Jsme odpovědní v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud zaviněně porušíme podstatnou smluvní povinnost; v tomto případě je však odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, typicky se vyskytující škodu.
 • Odpovědnost za zaviněnou újmu na životě, zdraví nebo zdraví zůstává nedotčena; to platí i pro povinné ručení podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
 • Pokud není výše uvedeno jinak, odpovědnost je vyloučena.
 • Bez ohledu na to však odpovídáme zákazníkovi v rozsahu, v jakém naše stávající pojištění poskytují náhradu.
 • Promlčecí lhůta pro nároky z vad je 12 měsíců, počítáno od přechodu nebezpečí.
 • Promlčecí lhůta v případě regresu dodání podle §§ 478, 479 BGB zůstává nedotčena; je to pět let od dodání vadné věci.

 

 • 7

Společná odpovědnost

 • Jakákoli další odpovědnost za škody, než je stanovena v § 6 - bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku - je vyloučena. To platí zejména pro nároky na náhradu škody z nedbalosti při uzavírání smlouvy, z důvodu jiného porušení povinností nebo z důvodu deliktních nároků na náhradu škody na majetku podle § 823 německého občanského zákoníku (BGB).
 • Pokud je odpovědnost za škody vůči nám vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost za škody našich zaměstnanců, pracovníků, zaměstnanců, zástupců a zástupců.

 

 • 8
  Zajištění výhrady vlastnictví
 • Vyhrazujeme si vlastnické právo k zakoupenému předmětu, dokud nebudou přijaty všechny platby z dodací smlouvy. V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka, zejména v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni odebrat zakoupený předmět zpět. Zpětné převzetí zakoupené věci neznamená odstoupení od smlouvy, pokud to výslovně písemně neuvedeme. Pokud zakoupenou věc zabavíme, vždy odstupujeme od smlouvy. Po zpětném převzetí zakoupené věci jsme oprávněni s ní disponovat, výtěžek z prodeje bude započten na závazky kupujícího - snížené o přiměřené náklady na likvidaci.
 • Zákazník je povinen zacházet se zakoupenou věcí šetrně; zejména je povinen je na své náklady přiměřeně pojistit na náhradní hodnotu proti škodám způsobeným požárem, vodou a krádeží. Jsou-li nutné údržbářské a kontrolní práce, musí je zákazník provést včas na vlastní náklady.
 • V případě zabavení nebo jiných zásahů třetích osob nás musí zákazník neprodleně písemně informovat, abychom mohli podniknout právní kroky v souladu s § 771 německého občanského soudního řádu (ZPO). Pokud nám třetí strana není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady soudního sporu v souladu s § 771 německého občanského soudního řádu, je zákazník odpovědný za ztrátu, která nám vznikne.
 • Zákazník je oprávněn zakoupenou věc v rámci běžného obchodního styku dále prodat; Již nyní nám však postupuje všechny pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH) našich pohledávek, které vzniknou z dalšího prodeje jeho zákazníkům nebo třetím osobám, bez ohledu na to, zda byl zakoupený předmět dále prodán bez zpracování nebo po zpracování . Zákazník zůstává oprávněn vymáhat tuto pohledávku i po postoupení. Naše oprávnění vymáhat samotnou pohledávku zůstává nedotčeno. Zavazujeme se však, že nebudeme pohledávku vymáhat, pokud zákazník plní své platební povinnosti z přijatého výtěžku, není v prodlení s platbou a zejména nepodal návrh na konkurz, vyrovnání nebo insolvenční řízení nebo byly pozastaveny platby. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás zákazník informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužníkech, poskytl všechny informace potřebné k inkasu, předal související dokumenty a informoval dlužníky (třetí osoby) o postoupení.
 • Zpracování nebo transformace zakoupeného předmětu zákazníkem je vždy prováděna pro nás. Pokud je zakoupený předmět zpracován s jinými předměty, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k novému předmětu v poměru hodnoty zakoupeného předmětu (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním zpracovaným předmětům u doba zpracování. Pro položku vytvořenou zpracováním platí totéž, co pro zakoupenou položku dodanou s rezervací.
 • Je-li koupená věc neoddělitelně smíchána s jinými věcmi, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty koupené věci (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním smíšeným věcem při doba míchání. Dojde-li ke smísení tak, že věc kupujícího je třeba považovat za věc hlavní, sjednává se, že kupující na nás převede podílové spoluvlastnictví. Zákazník si pro nás ponechá výhradní nebo společné vlastnictví.
 • Zákazník na nás postupuje i pohledávky k zajištění našich pohledávek vůči němu, které vzniknou vůči třetí osobě spojením koupené věci s nemovitostí.
 • Zavazujeme se vydat cenné papíry, na které máme nárok, na žádost zákazníka, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje zajišťované pohledávky o více než 10 %; výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je naší povinností.

 

 • 9
  Dodávka a montáž u zákazníka
 • Zákazník je povinen uhradit náklady na montážní mzdy a sazby povolenek. Týká se to i přesčasů, práce v neděli a ve svátek. Doba cesty a doba čekání se počítají jako pracovní doba. Náklady na cestu tam a zpět hradí zákazník.
 • Práce, které byly připraveny k montáži, musí být dokončeny při zahájení montáže. Montážní práce musí probíhat bez překážek.
 • Kupující na požádání zajistí na své náklady asistenci při montáži, vykládce a dopravě předmětu dodávky na místo instalace a zajistí zařízení potřebné k instalaci a materiál potřebný pro uvedení do provozu. Zajištění pomocníků a zařízení pro montáže, opravy a kontroly probíhá dle potřeby na vlastní odpovědnost zákazníka. Ručení společnosti Brauner Recyclingtech GmbH za asistenty poskytnuté zákazníkem je vyloučeno.
 • Další podrobnosti o odměně, odpovědnosti atd. jsou sjednávány samostatně pro každé nasazení montérů.
 • Podmínky pro provádění montáží, oprav a kontrol platí i pro bezplatné služby a pro práce v rámci záruky.

 

 • 10
  Místo soudu - místo plnění
 • Je-li zákazník obchodník, naše obchodní místo je místem jurisdikce; jsme však také oprávněni žalovat zákazníka u jeho místního soudu.
 • právo Spolkové republiky Německo; platnost prodejního zákona OSN je vyloučena.
 • Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je místem plnění naše obchodní místo.

 

 • 11
  Ustanovení o oddělitelnosti

(1) Je-li některé ustanovení těchto podmínek neúčinné nebo neúplné, není tím dotčena účinnost zbytku. Neúčinnou nebo neúplnou podmínku je třeba reinterpretovat a/nebo doplnit tak, aby bylo v co největší míře dosaženo jím sledovaného účelu.

Na našem webu používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné pro provoz webu, jiné nám pomáhají zlepšovat tento web a uživatelskou zkušenost (sledovací soubory cookie). Můžete se sami rozhodnout, zda chcete soubory cookie povolit. Vezměte prosím na vědomí, že pokud vaši žádost odmítnete, nemusí být dostupné všechny funkce webu.