Algemene afleweringsvoorwaardes

Algemene afleweringsbepalings vanaf 01.01.2021/XNUMX/XNUMX

 • 1
  Algemeen - Omvang

(1) Ons verkoopsvoorwaardes is uitsluitlik van toepassing; Ons erken nie enige voorwaardes van die kliënt wat weerspreek of afwyk van ons verkoopsvoorwaardes nie, tensy ons uitdruklik skriftelik tot die geldigheid daarvan ingestem het. Ons verkoopsbepalings en voorwaardes is ook van toepassing indien ons onvoorwaardelik uitvoer by aflewering aan die kliënt met kennis van botsende of afwykende bepalings en voorwaardes van die kliënt.

(2) Alle ooreenkomste wat tussen ons en die kliënt gemaak is vir die doel om hierdie kontrak uit te voer, word skriftelik in hierdie kontrak uiteengesit.

(3) Die aflewering van masjiene en toerusting sal slegs vergesel word van bedryfsinstruksies as ons dit het. Voor aansluiting en ingebruikneming onderneem die kliënt om te verseker dat die instruksies beskikbaar is en om te verseker dat die instruksies gevolg word.

(4) Ons verkoopsvoorwaardes is slegs van toepassing op entrepreneurs in die betekenis van Artikel 310, Paragraaf 1 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB).

(5) Alle ooreenkomste wat tussen ons en die kliënt gesluit word vir die doel om hierdie kontrak uit te voer, word skriftelik in hierdie kontrak uiteengesit.

 

 • 2
  Aanbod - bied dokumente
 • Indien die bestelling as 'n aanbod in ooreenstemming met Artikel 145 BGB kwalifiseer, kan ons dit binne 2 weke aanvaar.
 • Ons behou eiendomsregte en kopiereg voor op beelde, tekeninge, berekeninge en ander dokumente. Dit geld ook vir geskrewe dokumente wat as “vertroulik” aangewys word. Voordat dit aan derde partye deurgegee word, vereis die kliënt ons uitdruklike skriftelike toestemming.

 

 • 3
  Pryse - betalingsvoorwaardes
 • Tensy anders vermeld in die bestellingsbevestiging, geld ons pryse “af fabriek” - insluitend laai in die fabriek - uitgesluit verpakking; dit sal afsonderlik gefaktureer word.
 • BTW is nie by ons pryse ingesluit nie; dit word afsonderlik in die faktuur getoon teen die statutêre koers op die dag waarop die faktuur uitgereik word.
 • Aftrekking van afslag vereis spesiale skriftelike ooreenkoms.
 • Tensy anders vermeld in die bestellingbevestiging, is die koopprys netto (sonder aftrekking) betaalbaar binne 30 dae vanaf die faktuurdatum. Die regsreëls rakende die gevolge van wanbetaling is van toepassing.
 • Die kliënt is slegs geregtig op verrekeningsregte indien sy teeneise wetlik vasgestel is, onbetwis is of deur ons erken is. Hy is ook gemagtig om 'n retensiereg uit te oefen in soverre sy teeneis op dieselfde kontraktuele verhouding gebaseer is.

 

 • 4
  lewering tyd
 • Die begin van die afleweringstyd wat deur ons gespesifiseer word, veronderstel die verduideliking van alle tegniese vrae.
 • Nakoming van ons afleweringsverpligting vereis ook die tydige en behoorlike nakoming van die kliënt se verpligting. Die uitsondering van die onvervulde kontrak bly voorbehou.
 • Indien die kliënt in gebreke is met aanvaarding of as hy ander verpligtinge om saam te werk strafbaar skend, is ons geregtig om vergoeding te eis vir die skade wat ons in hierdie opsig aangaan, insluitend enige bykomende uitgawes. Ons behou die reg voor om verdere eise te maak.
 • Indien daar aan die vereistes van Paragraaf (3) voldoen word, word die risiko van toevallige verlies of toevallige agteruitgang van die aangekoopte item aan die kliënt oorgedra op die tydstip waarop die kliënt in gebreke is van aanvaarding of wanbetaling.
 • Ons is aanspreeklik ooreenkomstig die statutêre bepalings in soverre die onderliggende koopkontrak 'n vaste transaksie is binne die betekenis van Artikel 286 (2) No. 4 BGB of Artikel 376 HGB. Ons is ook aanspreeklik ooreenkomstig die statutêre bepalings indien, as gevolg van 'n vertraging in aflewering waarvoor ons verantwoordelik is, die kliënt geregtig is om te beweer dat sy belang in die verdere nakoming van die kontrak gestaak het.
 • Ons is ook aanspreeklik in ooreenstemming met die statutêre bepalings indien die vertraging in aflewering te wyte is aan 'n opsetlike of growwe nalatige kontrakbreuk waarvoor ons verantwoordelik is; Enige fout aan die kant van ons verteenwoordigers of plaasvervangende agente is aan ons toe te skryf. Indien die afleweringskontrak nie gebaseer is op 'n opsetlike kontrakbreuk waarvoor ons verantwoordelik is nie, is ons aanspreeklikheid vir skade beperk tot die voorsienbare, tipies voorkomende skade.
 • Ons is ook aanspreeklik ooreenkomstig die statutêre bepalings in soverre die vertraging in aflewering waarvoor ons verantwoordelik is gebaseer is op die strafbare verbreking van 'n noodsaaklike kontraktuele verpligting; in hierdie geval is die aanspreeklikheid vir skadevergoeding egter beperk tot die voorsienbare, tipies voorkomende skade.
 • Daarbenewens, in die geval van 'n vertraging in aflewering, is ons aanspreeklik vir elke volle week van vertraging binne die raamwerk van 'n vaste vergoeding vir vertraging van 0,5% van die afleweringswaarde, maar nie meer as 3% van die afleweringswaarde nie. .
 • Verdere wetlike eise en regte van die kliënt word voorbehou.

 

 • 5
  Oordrag van risiko - verpakkingskoste

(1) Tensy anders vermeld in die bestellingsbevestiging, word aflewering “af werke” ooreengekom.

(2) Vervoer en alle ander verpakking ooreenkomstig die verpakkingsregulasies sal nie teruggeneem word nie; palette is uitgesluit. Die kliënt is verplig om die verpakking op sy eie koste weg te doen.

(3) Indien die kliënt dit wil, sal ons die aflewering met vervoerversekering dek; die koste wat in hierdie verband aangegaan word, word deur die kliënt gedra.

 

 • 6
  Aanspreeklikheid vir gebreke
 • Eise vir gebreke aan die kant van die koper veronderstel dat die koper behoorlik voldoen het aan sy inspeksie- en klagteverpligtinge kragtens Artikel 377 van die Duitse Handelskode (HGB).
 • Indien daar 'n gebrek in die aangekoopte item is, is die kliënt na sy keuse geregtig op aanvullende prestasie in die vorm van die regstelling van die gebrek of die lewering van 'n nuwe, gebrekvrye item. In die geval van die verwydering van gebreke, is ons verplig om alle uitgawes te dra wat nodig is vir die doel van die verwydering van die gebrek, in die besonder vervoer-, reis-, arbeid- en materiaalkoste, in soverre dit nie verhoog word deur die feit dat die aangekoopte item is na 'n ander plek as die plek van uitvoering geskuif.
 • Indien die aanvullende prestasie misluk, is die kliënt geregtig om, na sy keuse, van die kontrak te onttrek of om 'n vermindering in prys te eis.
 • Ons is aanspreeklik in ooreenstemming met die statutêre bepalings in soverre die kliënt eise vir skadevergoeding aanvoer wat gebaseer is op opsetlike opset of growwe nalatigheid, insluitend opsetlike opset of growwe nalatigheid aan die kant van ons verteenwoordigers of plaasvervangende agente. Tensy ons van opsetlike kontrakbreuk beskuldig word, is aanspreeklikheid vir skade beperk tot die voorsienbare, tipies voorkomende skade. Daarbenewens is ons nie aanspreeklik vir skade wat veroorsaak word deur geringe nalatigheid as gevolg van 'n defek in die voorwerp van aankoop of werk nie.
 • Ons is aanspreeklik in ooreenstemming met die statutêre bepalings indien ons 'n noodsaaklike kontraktuele verpligting strafbaar skend; in hierdie geval is die aanspreeklikheid vir skadevergoeding egter beperk tot die voorsienbare, tipies voorkomende skade.
 • Aanspreeklikheid vir strafbare skade aan lewe, ledemate of gesondheid bly onaangeraak; dit geld ook vir verpligte aanspreeklikheid ingevolge die Wet op Produkaanspreeklikheid.
 • Tensy anders hierbo gereguleer, is aanspreeklikheid uitgesluit.
 • Ongeag hiervan is ons egter aanspreeklik teenoor die kliënt in die mate waarin ons bestaande versekerings vervanging verskaf.
 • Die verjaringstydperk vir eise vir gebreke is 12 maande, bereken vanaf die oordrag van risiko.
 • Die verjaringstydperk in die geval van 'n afleweringsregsmiddel volgens §§ 478, 479 BGB bly onaangeraak; dit is vyf jaar vanaf die aflewering van die gebrekkige item.

 

 • 7

Gesamentlike aanspreeklikheid

 • Enige verdere aanspreeklikheid vir skadevergoeding as wat in § 6 voorsien word - ongeag die regsaard van die eis wat beweer word - is uitgesluit. Dit geld in die besonder vir eise vir skadevergoeding wat voortspruit uit nalatigheid by die sluiting van die kontrak, as gevolg van ander pligsvergrype of weens skadelike eise vir vergoeding vir eiendomskade ooreenkomstig Artikel 823 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB).
 • Sover die aanspreeklikheid vir skadevergoeding teenoor ons uitgesluit of beperk is, geld dit ook ten opsigte van die persoonlike aanspreeklikheid vir skade van ons werknemers, werkers, werknemers, verteenwoordigers en plaasvervangende agente.

 

 • 8
  Beveiliging van titelbehoud
 • Ons behou die eiendom van die aangekoopte item voor totdat alle betalings vanaf die afleweringskontrak ontvang is. In die geval van kontrakbreuk deur die kliënt, veral in die geval van wanbetaling, is ons geregtig om die gekoopte item terug te neem. Die terugneem van die gekoopte item beteken nie 'n onttrekking van die kontrak nie, tensy ons dit uitdruklik skriftelik gestel het. As ons op die gekoopte item beslag lê, onttrek ons ​​altyd van die kontrak. Nadat ons die aangekoopte item teruggeneem het, is ons gemagtig om daarvan te beskik; die opbrengs uit die verkoop moet teen die koper se verpligtinge verreken word - minus redelike wegdoeningskoste.
 • Die kliënt is verplig om die aangekoopte item versigtig te behandel; hy is in die besonder verplig om hulle op eie koste voldoende teen vervangingswaarde te verseker teen skade veroorsaak deur brand, water en diefstal. Indien instandhoudings- en inspeksiewerk vereis word, moet die kliënt dit betyds op eie koste uitvoer.
 • In die geval van beslagleggings of ander ingrypings deur derde partye, moet die kliënt ons onmiddellik skriftelik in kennis stel sodat ons regstappe kan neem in ooreenstemming met Artikel 771 van die Duitse Wetboek van Siviele Prosesreg (ZPO). Indien die derde party nie in staat is om ons te vergoed vir die geregtelike en buitegeregtelike koste van 'n regsgeding in ooreenstemming met Artikel 771 van die Duitse Wetboek van Siviele Prosesreg nie, is die kliënt aanspreeklik vir die verlies wat ons aangaan.
 • Die kliënt is geregtig om die aangekoopte item in die gewone loop van besigheid te herverkoop; Hy ken egter nou reeds alle eise in die bedrag van die finale faktuurbedrag (BTW ingesluit) van ons eise wat voortspruit uit die herverkoop aan sy kliënte of derde partye toe, ongeag of die aangekoopte item herverkoop is sonder of na verwerking. . Die kliënt bly gemagtig om hierdie eis in te vorder, selfs na die opdrag. Ons gesag om die eis self in te vorder, bly onaangeraak. Ons onderneem egter om nie die eis in te vorder solank die kliënt sy betalingsverpligtinge nakom uit die opbrengs wat ontvang is, nie in wanbetaling is nie en veral nie vir bankrotskap, samestelling of insolvensieverrigtinge aansoek gedoen het nie of betalings opgeskort is . Indien dit egter die geval is, kan ons eis dat die kliënt ons inlig oor die toegewysde eise en hul debiteure, alle inligting verskaf wat vir invordering vereis word, die gepaardgaande dokumente oorhandig en die debiteure (derde partye) van die opdrag in kennis stel.
 • Die verwerking of transformasie van die aangekoopte item deur die kliënt word altyd vir ons uitgevoer. Indien die aangekoopte item saam met ander items wat nie aan ons behoort nie, verwerk word, verkry ons mede-eienaarskap van die nuwe item in die verhouding van die waarde van die aangekoopte item (finale faktuurbedrag, insluitend BTW) tot die ander verwerkte items by die tyd van verwerking. Dieselfde geld vir die item wat deur verwerking geskep is as vir die gekoopte item wat met bespreking afgelewer word.
 • Indien die gekoopte item onafskeidbaar vermeng is met ander items wat nie aan ons behoort nie, verkry ons mede-eienaarskap van die nuwe item in die verhouding van die waarde van die aangekoopte item (finale faktuurbedrag, BTW ingesluit) tot die ander gemengde items by die tyd van vermenging. Indien die vermenging op so 'n wyse plaasvind dat die koper se item as die hoofitem beskou moet word, word ooreengekom dat die koper proporsionele mede-eiendomsreg aan ons oordra. Die kliënt sal die alleen- of gesamentlike eienaarskap vir ons hou.
 • Die kliënt dra ook die eise toe om ons eise teen hom te verseker wat teen 'n derde party ontstaan ​​deur die koppeling van die gekoopte item met 'n eiendom.
 • Ons onderneem om die sekuriteite waarop ons geregtig is op versoek van die kliënt vry te stel in soverre die realiseerbare waarde van ons sekuriteite die eise wat verseker moet word met meer as 10% oorskry; die keuse van die sekuriteite wat vrygestel moet word, berus op ons.

 

 • 9
  Aflewering en montering by die kliënt se aanleg
 • Die kliënt moet die uitgawes vir monteerloon en toelaetariewe vergoed. Dit geld ook vir oortyd, werk op Sondae en openbare vakansiedae. Reistyd en wagtyd tel as werktyd. Die koste vir die heen- en terugreis moet deur die kliënt betaal word.
 • Die werk wat vir montering voorberei is, moet voltooi wees wanneer monteerwerk begin. Die monteerwerk moet ongehinderd kan plaasvind.
 • Op versoek sal die koper op eie koste bystand verleen vir die montering, aflaai en vervoer van die afleweringsitem na die installasieterrein en die toerusting wat benodig word vir installasie en die materiaal wat benodig word vir ingebruikneming verskaf. Die voorsiening van assistente en toestelle vir samestellings, herstelwerk en inspeksies vind plaas soos vereis op die kliënt se eie verantwoordelikheid. Die aanspreeklikheid van Brauner Recyclingtech GmbH vir die assistente wat deur die kliënt verskaf word, is uitgesluit.
 • Verdere besonderhede oor vergoeding, aanspreeklikheid, ens. word afsonderlik vir elke ontplooiing van monteurs ooreengekom.
 • Die voorwaardes vir die uitvoering van samestellings, herstelwerk en inspeksies geld ook vir gratis dienste en vir werk binne die omvang van die waarborg.

 

 • 10
  Plek van jurisdiksie - plek van prestasie
 • As die kliënt 'n handelaar is, is ons besigheidsplek die plek van jurisdiksie; ons is egter ook geregtig om die kliënt by sy plaaslike hof te dagvaar.
 • Die wet van die Federale Republiek van Duitsland; die geldigheid van die VN-koopwet is uitgesluit.
 • Tensy anders vermeld in die bestellingbevestiging, is ons besigheidsplek die plek van prestasie.

 

 • 11
  Afskeidbaarheidsklousule

(1) Indien 'n bepaling van hierdie voorwaardes oneffektief of onvolledig is, sal dit nie die doeltreffendheid van die res beïnvloed nie. Die oneffektiewe of onvolledige voorwaarde moet herinterpreteer en/of aangevul word op so 'n wyse dat die doel wat daarmee nagestreef word sover moontlik bereik word.

Ons gebruik koekies op ons webwerf. Sommige van hulle is noodsaaklik vir die werking van die webwerf, terwyl ander ons help om hierdie webwerf en die gebruikerservaring (naspoorkoekies) te verbeter. Jy kan self besluit of jy koekies wil toelaat. Neem asseblief kennis dat as jy jou aansoek weier, nie al die webwerf se funksies moontlik beskikbaar is nie.